Ansökan om planbesked

Om du som markägare eller exploatör har ett intresse av att bygga nya bostäder, verksamhetslokaler etc. i kommunen som fordrar ny detaljplan, ändring eller upphävning av detaljplan ska du ansöka om planbesked

Vad ska framgå av ansökan?

Ansökan ska vara skriftlig och det ska framgå:

  • Vilken/vilka fastigheter som ansökan avser, karta ska bifogas
  • Kontaktuppgifter till sökande
  • Huvudsakligt ändamål planläggningen avser (t.ex bostäder, handel, kontor)
  • Beskrivning av platsens förutsättningar
  • Motivering till varför platsen ska planläggas
  • Bifoga gärna illustrationer över hur ni tänkt er utformningen av området
  • Om du inte äger fastigheten behöver du ordna: Ett skriftligt medgivande från fastighetsägaren om att söka planbesked. Om fastigheten ägs av flera personer krävs medgivande från samtliga. Detta ska bifogas ansökan och kontaktuppgifter till samtliga fastighetsägare måste anges.

Vad händer med inskickad ansökan?

Inskickad ansökan registreras och diarieförs. Kommunledningskontorets tjänstemän gör en bedömning av ansökan som därefter tas upp för politiskt beslut i kommunstyrelsen. Kommunen måste lämna besked inom fyra månader från det att fullständig ansökan inkommit.

Om kommunstyrelsen beslutar om positivt planbesked ska det framgå av beskedet en ungefärligt tidpunkt när planen kan antas. Ett positivt planbesked innebär ingen garanti för att en plan slutligen kommer att antas. Om ansökan om planbesked avslås ska skälen för detta anges i planbeskedet. Beskedet är inte bindande och går inte att överklaga.

Planbeskedskostnad

En avgift tas ut för behandlingen av planbeskedet. För planbeskedet debiteras sökande med 10 000 kr vid ett positivt besked och 60 %, dvs 6000 kr, vid ett negativt besked. 

Vad händer efter beslut om positivt planbesked?

Ett planarbete startas först när handläggningsutrymme uppstår varvid kommunstyrelsen beslutar om vilka avvaktande planärenden som ska startas. Efter beslut om att påbörja planärendet kontaktar kommunens planhandläggare dig. Planarbetet inleds formellt med tecknande av ett planavtal och ett startmöte. På detta möte informers du om hur arbetet kommer att bedrivas och vem som har vilket ansvar. Ett positivt planbesked innebär dock ingen garanti för att en detaljplan slutligen kommer att antas.

Ansökan om planbesked skickas till:

Kommunstyrelsen
Hammarö kommun
Box 26
663 21 Skoghall 

Alternativt med e-post till kommunstyrelsen@hammaro.se.

Sidan uppdaterad: 2022-09-06