Färdigställandeskydd

Om plan- och bygglagen säger att ditt byggprojekt kräver ett färdigställandeskydd, får du inte börja bygga innan du tecknat försäkringen.

Du som byggherre ansvarar för att uppvisa för miljö- och byggförvaltningen att försäkringen är tecknad.
Du får inte startbesked om du inte gör detta på rätt sätt och en konsekvens kan då bli ditt byggprojekt blir försenat. 

Vad omfattar ett färdigställandeskydd?

Ett färdigställandeskydd kan utgöras av en försäkring eller en bankgaranti. Det ska omfatta ersättning för extra kostnader att slutföra byggarbetena om en eller flera entreprenörer inte kan färdigställa projektet enligt sina åtagande. Det kan exempelvis handla om en ny upphandlingskostnad. 
Färdigställandeskyddet gäller även för kostnader för att rätta till fel som noterats vid slutbesiktningen och för att reparera skador på byggnaden som orsakats av fel som uppdagats vid slutbesiktningen efter en konkurs.

När kräver vi ett färdigställandeskydd?

  • Nybyggnad av en- och tvåbostadshus.
  • Till- och ombyggnad av en- och tvåbostadshus om vi bedömer att det finns behov av en sådan försäkring.


När kräver vi inte ett färdigställandeskydd?

  • Nybyggnad av en- och tvåbostadshus där du som byggherre uteslutande i egen regi uppför byggnaden, det vill säga inga entreprenörer utom el är anlitade.
  • Nybyggnad av fritidshus om det inte ska användas för permanent bruk. 
Sidan uppdaterad: 2023-05-12