Cisterner

I Sverige finns många olika slags cisterner. Det kan vara villacisterner eller gårdscisterner, så kallade farmartankar. Det kan även vara lösa behållare. De kan ligga ovan mark eller i mark, utomhus eller inomhus.

Du som har en sådan cistern har ansvar för att den inte påverkar miljön, till exempel på grund av läckage.

Det innebär bland annat att cisternen ska besiktigas regelbundet. 

Naturvårdsverket har tagit fram föreskrifter för cisterner. Det är du som har en sådan cistern, som har ansvaret för att föreskrifterna följs.
Miljö- och byggnadsnämnden är din lokala tillsynsmyndighet för frågor gällande cisterner och lösa behållare, som vid ett och samma tillfälle rymmer mer än 1 m³ och som inte omfattas av tillståndsplikt enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) eller MSBs regler om transport av farligt gods på väg och i terräng.

Regler för att skydda mark och vatten

Det finns regler för hur dessa cisternerna ska vara utformade, hur de ska installeras, hur de ska skötas och att de ska kontrolleras regelbundet.

Syftet med reglerna är att förhindra förorening av mark och vatten, främst på grund av läckage. 
Det är viktigt att till exempel din egen brunn inte påverkas. Läckage kan ge upphov till stora problem både inomhus och utomhus.

Vad ska du göra?

Du som hanterar brandfarliga vätskor eller spilloljor, ska se till att föreskrifterna följs. 
Det innebär bland annat att du ska informera tillsynsmyndigheten skriftligen senast 4 veckor innan du installerar en cistern och se till att cisternen besiktigas och att den inte läcker.

Ha koll på din cistern, det är särskilt viktigt för att förebygga skador och i samband med eventuella försäkringsfrågor! 

Ta en cistern ur bruk

Cisterner med anslutna rör- och slangledningar som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Åtgärder som hindrar att cisternen kan återfyllas med brandfarliga vätskor eller spilloljor måste också vidtas. 
Verksamhetsutövaren ska senast i samband med att cisternen tas ur bruk, anmäla till miljö- och byggnadsnämnden om hur cisternen med anslutna rör- och slangledningar samt eventuella föroreningar ska omhändertas.

Sidan uppdaterad: 2023-06-15