Ängsytor och blommande gräsmattor

På sex utvalda platser runt om i kommunen har tidigare klippta gräsytor omvandlas till ängsmark. Nu kommer vi även låta blommande gräsmattor att få blomma. Detta görs för att skapa bättre miljöer för våra ängsartade växter så som prästkragar och blåklocka och för att fler fjärilar, humlor och bin ska trivas.

Dekorativ bild

Ängsytor

På sex utvalda platser runt om i kommunen har tidigare klippta gräsytor omvandlats till ängsmark. Detta ger bättre miljöer för våra ängsartade växter så som prästkragar och blåklocka och för att fler fjärilar, humlor och bin ska trivas. Ytorna är placerade i olika miljöer; i bostadsområden mellan villor, i trafikmiljöer, i parker och vid besöksmål.

Genom att låta förut kortklippta gräsmattor få växa sig höga och skötas som ängsmark vill Hammarö kommun skapa goda boendemiljöer för våra pollinerare. Här vill vi visa alternativa driftsformer som lieslåtter eller hästslåtter för grönytor. Gräset som slås kommer tas upp och erbjuds som täckodlingsmaterial till Hammaröbor och lokala odlarföreningar.

Blommande gräsmattor

För att få fler ytor som gynnar insekter skapar Hammarö kommun det vi kallar för ”blommande gräsmattor” runt om i kommunen. Det är ytor där vi ser att det är eller kan bli en fin blomning i en gräsmatta. Vi kommer helt enkelt inte att klippa just där så länge som det blommar. Så om du ser en liten yta med blåklockor eller andra ängsblommor i en av kommunens gräsmattor så är det en insats för att hjälpa våra vilda pollinatörer.

Rikare flora

Arbetet kommer på sikt leda till en rikare flora som gynnar våra pollinerare och genom nya skötselmetoder kommer vi minska ner på användandet av fordon som drivs med fossilt bränsle. Vi vill visa på alternativ till den klassiskt klippta gräsmattan och inspirera andra att ta efter till exempel i sin egen trädgård. Att sprida informationen om vikten av att värna våra pollinerare ser vi som kommun som en viktig del i arbetet.

Vad kan du som privatperson göra? 

Det finns mycket du som privatperson kan göra för att hjälpa våra vilda pollinatörer. I stora drag handlar det om att städa mindre och njuta mer av de gäster som kommer till en trädgård med vildare inslag.

Några exempel på vad du kan göra i din trädgård:

  • Låt delar av gräsmattan gå i blom genom att inte klippa den.
  • Använd helst frön och plantor av lokalt ursprung.
  • Bevara befintliga grova gamla träd och död ved i trädgården.
  • Undvik bekämpningsmedel, både mot ogräs och skadedjur.
  • Bevara befintliga blommande träd och buskar.
  • Bevara befintliga öppna sandytor eller skapa nya.

 

Du hittar fler tips på Naturvårdsverkets sida

Informera andra om din insats och skriv ut skyltar och sätt i din trädgård. Skyltar hittar du här

 

Har du frågor?
Kontakta Jenny Högberg, parkingenjör
Mejla: jenny.hogberg@hammaro.se

Sidan uppdaterad: 2024-07-11