Vi värnar om den biologiska mångfalden och skapar fler ängsytor

På sex utvalda platser runt om i kommunen så kommer tidigare klippta gräsytor, över tid, att omvandlas till ängsmark. Detta görs för att skapa bättre miljöer för våra ängsartade växter så som prästkragar och blåklocka och för att fler fjärilar, humlor och bin ska trivas.

Dekorativ bild

Genom att låta förut kortklippta gräsmattor få växa sig höga och skötas som ängsmark vill Hammarö kommun skapa goda boendemiljöer för våra pollinerare. Sex ytor med varierande omgivning har valts ut på spridda platser i kommunen. Här vill vi visa alternativa driftsformer som lieslåtter eller hästslåtter för grönytor. Gräset som slås tas upp och kommer att erbjudas som täckodlingsmaterial till Hammaröborna och lokala odlarföreningar.
Varje år kommer ytorna inventeras för att följa utvecklingen av vilka arter som trivs i de skapade miljöerna.
Under det tredje året kommer även en framtida åtgärdsplan tas fram för ytorna.

En rikare flora och mindre fossilfria bränslen

Det här projektet kommer på sikt leda till en rikare flora som gynnar våra pollinerare och genom nya skötselmetoder kommer vi minska ner på användandet av fordon som drivs med fossilt bränsle.Genom nya skötselmetoder vill vi visa på alternativ till den klassiskt klippta gräsmattan och inspirera andra att ta efter till exempel i sin egen trädgård. Att sprida informationen om vikten av att värna våra pollinerare ser vi som kommun som en viktig del i arbetet.

Bakgrund

Genom att de ängslika miljöerna stadigt minskat med åren så har våra pollinerare minskat i mängd och många har blivit rödlistade arter. Då en stor del av våra odlade grödor samt vår vilda fauna behöver pollinerare för att föröka sig så är behovet stort av att bibehålla eller nyskapa dessa miljöer. Ytor med växter som gynnar pollinerare bör finnas inom sådana avstånd från varandra att insekterna har flygavstånd mellan platserna. De ytor som utsetts i projektet är utspridda i kommunen. Ytorna är placerade i olika miljöer; i bostadsområden mellan villor, i trafikmiljöer, i parker och vid besöksmål

Pollineringsprojektet blir möjligt tack vare LONA

Det är genom bidrag från den lokala naturvårdssatsningen (LONA) som pollineringsprojektet med ängsmarkerna blir möjlig. Varje år fördelar Naturvårdsverket medel till Länsstyrelsen som i sin tur beslutar om bidrag till kommunerna och i år har Hammarö kommun ansökt om bidrag för att göra den här satsningen möjlig. 
Läs mer om LONA och pollineringsprojekt på Naturvårdsverkets hemsida.

Kartor över blivande ängsytor 

Bild 1: Gunnarskärsleden-Slängomvägen. 6094 m2

 Bild 2: Nolgårdsrondellen. Blottläggning av slänt i söder. 6213 m2

Bild 3: Slänten vid Skogåsparken, 530 m2

Bild 4: Björkhagsparken. 3190 m2

Bild 5: Hammar. 3322 m2

Bild 6: Domarringen vid Gunnarskär. 2000 m2

Har du frågor?
Kontakta Jenny Högberg, parkingenjör
Mejla: jenny.hogberg@hammaro.se

 

 

 

Sidan uppdaterad: 2023-01-03