Förslag till vattentjänstplan, samråd

Från och med 1 januari 2023 ändrades lag (2006:412) om allmänna vattentjänster med ett krav på att varje kommun ska ha en vattentjänstplan som ska antas av kommunfullmäktige. Under perioden 9 oktober fram till den 9 november, som är en så kallad samrådstid, finns möjlighet att lämna synpunkter.

Droppar ur en vattenkran

Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) ska varje kommun ansvara för vattentjänsterna i de områden av större sammanhang där risk för människors hälsa och miljö förekommer.

Vattentjänstplanen ska innehålla kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses samt kommunens bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna ska fungera vid en ökad belastning på grund av skyfall.

Samrådet syftar till att informera om pågående arbete samt att ge möjlighet till insyn och påverkan. Inkomna synpunkter sammanställs och bemöts i en samrådsredogörelse. Efter samråd tar kommunen hänsyn till inkomna synpunkter under samrådet.

Samrådstid: 9 oktober 2023 till 9 november 2023.

Under samrådstiden finns planförslaget med bilagor tillgängligt i följande lokaler:

  • Kommunhuset i Skoghall, Kontaktcenter
  • Biblioteket i Skoghall
  • Hammarö kommuns hemsida: under "läs mer" i högerspalten. 


Den som har synpunkter på förslaget kan under granskningstiden framföra dessa skriftligen till Kommunstyrelsen, Hammarö kommun, Box 26, 663 21 Skoghall eller till kommunstyrelsen@hammaro.se.

Upplysningar lämnas av planarkitekt Hanna Pjevic på tel. 054 51 54 57, mejl: hanna.pjevic@hammaro.se 

Sidan uppdaterad: 2023-10-09