Förslag till vattentjänstplan, granskning

Från och med 1 januari 2023 ändrades lag (2006:412) om allmänna vattentjänster med ett krav på att varje kommun ska ha en vattentjänstplan som ska antas av kommunfullmäktige. Under perioden 24 april fram till den 24 maj som är en så kallad granskningstid, finns möjlighet att lämna synpunkter.

Droppar ur en vattenkran

Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) ska varje kommun ansvara för vattentjänsterna i de områden av större sammanhang där risk för människors hälsa och miljö förekommer.

Vattentjänstplanen ska innehålla kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses samt kommunens bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna ska fungera vid en ökad belastning på grund av skyfall.

Vattentjänstplanen har under hösten 2023 varit föremål för granskning och inkomna synpunkter finns sammanställda i en samrådsredogörelse. 

Samrådstid: 24 april till den 24 maj 2024.

Under granskningstiden finns planförslaget med bilagor tillgängligt i följande lokaler:

  • Kommunhuset i Skoghall, Kontaktcenter
  • Biblioteket i Skoghall
  • Hammarö kommuns hemsida: under "läs mer" i högerspalten. 


Den som har synpunkter på förslaget kan under granskningstiden framföra dessa skriftligen till Kommunstyrelsen, Hammarö kommun, Box 26, 663 21 Skoghall eller till kommunstyrelsen@hammaro.se.

Upplysningar lämnas av planarkitekt Hanna Pjevic på tel. 054 51 54 57, mejl: hanna.pjevic@hammaro.se 

Sidan uppdaterad: 2024-04-23