Ansökan om dispens

När du ska ansöka om dispens från strandskyddsbestämmelserna, ska du lämna in följande till miljö- och byggförvaltningen: 
  • Ansökan via vår e-tjänst.
  • Bifoga situationsplan eller nybyggnadskarta, skalenlig i skala 1:400 eller 1:500

I situationsplanen eller nybyggnadskartan ska avstånd till eventuell huvudbyggnad samt avstånd till strandlinjen framgå.

Motivera skälet till varför åtgärden ska få dispens

Det är viktigt att du i din ansökan motiverar varför åtgärden ska få dispens.
De särskilda skäl som ensamt eller tillsammans kan utgöra skäl till varför en dispens från strandskyddsbestämmelserna:

  1. Området har redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
  2. Området är genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering, väl avskilt från området närmast strandlinjen.
  3. Området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området.
  4. Området behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen kan inte genomföras utanför området.
  5. Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.
  6. Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.


För åtgärder som sker i vattnet kan det även krävas tillstånd för vattenverksamhet. För ett sådant tillstånd, kontakta Länsstyrelsen.  

Sidan uppdaterad: 2023-05-12