Cykelplan

Kommunfullmäktige har 2020-06-22 antagit en Cykelplan för Hammarö kommun.

Avsikten med cykelplanen är strukturera ett långsiktigt tillvägagångsätt för ökade cykeltransporter på Hammarö. Planen ska bidra till bättre rörlighet för barn, bättre folkhälsa, tryggare trafikmiljöer, minskad klimat- och miljöpåverkan samt kostnadseffektivare transporter i tätorten. Cykelplanen är ett viktigt styrdokument för att kunna uppnå kommunfullmäktiges mål ”långsiktigt hållbart samhällsbygge” och ”ett gott liv och en god hälsa”.

Cykelplanen är uppdelad i två delar. I den strategiska delen återfinns en långsiktig inriktning som sträcker sig till 2030. Handlingsplanen konkretiserar cykelplanens åtgärder för de första fem åren. Det omfattar åtgärder som planeras genomföras under 2020-2025.

Sidan uppdaterad: 2020-08-07