Miljö- och byggförvaltningen

Grunden för miljö- och byggförvaltningens arbete är miljö- och byggnadsnämndens tillsynsansvar enligt ett flertal lagstiftningar bland annat miljöbalken, plan- och bygglagen, alkohollagen, tobakslagen, livsmedelslagstiftningen och strålskyddslagen.

Blå bild med två personer som bygger, texten miljö- och byggförvaltningen står över.

Ärenden

På förvaltningen bereds ärenden till miljö- och byggnadsnämnden och ärenden handläggs på nämndens uppdrag. Nämnden har delegerat beslutanderätten i många frågor för att effektivisera arbetet, medan viktigare frågor alltid behandlas i nämnden.  

 

Tillsynsmyndighet

Som tillsynsmyndighet ska miljö- och byggnadsnämnden säkerställa syftet med respektive lagstiftning. Verksamheten är huvudsakligen inriktad på tillsyn och handläggning av ansökningar om till exempel avlopp, bygglov, restauranger med mera. Vid sidan av myndighetsrollen har förvaltningen också en viktig roll som rådgivare till företag, organisationer och enskilda Hammaröbor.     
 

Miljö- och byggnadsämnden

Klicka här för att läsa mer om Miljö- och byggnadsnämnden

Kontakt

Här finner du kontaktuppgifter för mer information.
Läs mer
Sidan uppdaterad: 2024-01-18