Miljöfarlig verksamhet

Du som ska starta en miljöfarlig verksamhet måste ansöka om tillstånd eller göra en anmälan av din verksamhet. Ansökan/anmälan ska göras i god tid innan du börjar anlägga, bygga eller driva verksamheten.

IMG_8012.jpg

Miljöfarliga verksamheter är verksamheter som omfattar användning av mark, byggnad eller anläggning som medför eller kan medföra

  • utsläpp i mark eller vatten (ytvatten eller grundvatten)
  • föroreningar av mark, luft eller vatten
  • olägenhet för omgivningen av annat slag, exempelvis buller, ljus, strålning eller lukt

Exempel på miljöfarliga verksamheter är:

  • billackering
  • bilskrot
  • fordonstvätt

A-, B-, C- eller U-verksamhet?

Indelningen i A-, B-, C- eller U-verksamhet bygger på verksamhetens storlek och hur miljöstörande verksamheten bedöms vara enligt miljöprövningsförördningen (2013:251)

  • A- och B-verksamheter = tillståndspliktiga
  • C-verksamheter = anmälningspliktiga

Alla övriga verksamheter, som inte anses som miljöfarliga, klassas som U-verksamheter.

I Hammarö kommun har miljö- och byggnadsnämnden endast tillsynen över verksamheter som klassas som C- eller U-verksamhet.
Övriga verksamheter hanteras av Länsstyrelsen.

 

Om du är osäker på vilken klassning er verksamhet har, kan du kontakta miljö- och byggförvaltningen.

Tillsyn på miljöfarlig verksamhet

Miljö- och byggförvaltningen har rätt att göra tillsyn på alla typer av verksamheter som är miljöfarliga (till exempel fordonstvättar och fordonsverkstäder som inte är anmälningspliktiga).

När vi gör tillsyn hos en verksamhet har vi rätt att ta ut avgift.

Detta gäller alltså alla typer av verksamheter som omfattas miljöbalkens regler och inte bara för de som är tillstånds- eller anmälningspliktiga.

Obligatorisk egenkontroll

Du som bedriven en anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet är skyldig att ha ett skriftligt egenkontrollsprogram.
Det är genom att arbeta med egenkontroll som du ser till att du inte bryter mot miljölagstiftning och myndighetsbeslut.

Mer information om egenkontroll hittar du här.

Kontakt

Här finns kontaktuppgifter för mer information.
Läs mer
Sidan uppdaterad: 2020-07-07