Miljöfarlig verksamhet

Du som ska starta en miljöfarlig verksamhet, måste ansöka om tillstånd eller göra en anmälan av din verksamhet. Ansökan/anmälan ska göras i god tid innan du börjar anlägga, bygga eller driva verksamheten.

Miljöfarliga verksamheter är verksamheter som omfattar användning av mark, byggnad eller anläggning som medför eller kan medföra:

 • utsläpp i mark eller vatten (ytvatten eller grundvatten),
 • föroreningar av mark, luft eller vatten,
 • olägenhet för omgivningen av annat slag, exempelvis buller, ljus, strålning eller lukt.

Exempel på miljöfarliga verksamheter är:

 • billackering,
 • fordonstvätt,
 • krossning av berg,
 • bryggeri,
 • lantbruk med djurhållning.

A-, B-, C- eller U-verksamhet?

Miljöfarliga verksamheter delas in i A-, B-, C- eller U-verksamhet. Indelningen bygger på verksamhetens storlek och på hur miljöstörande verksamheten bedöms vara enligt miljöprövningsförördningen (2013:251):

 • A- och B-verksamheter = tillståndspliktiga,
 • C-verksamheter = anmälningspliktiga,
 • U-verksamheter = övriga miljöfarliga verksamheter, som inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt.

I Hammarö kommun har miljö- och byggnadsnämnden endast tillsynen över verksamheter som klassas som C- eller U-verksamhet.
Övriga verksamheter hanteras av Länsstyrelsen.

 Om du är osäker på vilken klassning din verksamhet har, kan du kontakta miljö- och byggförvaltningen.

Tillsyn på miljöfarlig verksamhet

Miljö- och byggnadsnämnden har rätt att göra tillsyn på alla typer av C- eller U-verksamheter. 

När vi gör tillsyn hos en verksamhet, har vi rätt att ta ut avgift för tillsynen.

Detta gäller alltså alla typer av verksamheter som omfattas av miljöbalkens regler och inte bara för de som är tillstånds- eller anmälningspliktiga.

Obligatorisk egenkontroll

Du som bedriver en anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet, är skyldig att ha ett skriftligt egenkontrollprogram, som uppfyller kraven i förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll.
Det är genom att arbeta med egenkontroll, som du ser till att du inte bryter mot miljölagstiftning och myndighetsbeslut.

Mer information om egenkontroll hittar du här.

Kontakt

Här finns kontaktuppgifter för mer information.
Läs mer
Sidan uppdaterad: 2022-10-06