Byggherrens ansvar

En byggherre är den som låter utföra byggnads- mark- eller anläggningsarbeten, det vill säga den som betalar kostnaderna för arbetet och ansvarar för arbetet.

I samband med byggande, rivning och markarbeten är det byggherren som har det fulla ansvaret för att gällande lagar och föreskrifter följs. Du är även ansvarig för arbetsmiljön enligt arbetsmiljölagstiftningen.

Det här innebär till exempel att byggherren ska se till att villkor i lovet följs och att de tekniska egenskapskraven uppfylls.

Är en åtgärd lov- eller anmälningspliktig är byggherren också skyldig att se till att åtgärden kontrolleras enligt den kontrollplan som framgår av startbeskedet. 

Sidan uppdaterad: 2023-05-12