När beslutet vinner laga kraft

När ett beslut om lov eller förhandsbesked vinner laga kraft, betyder det att beslutet inte längre kan överklagas.

Det finns två faktorer att ta hänsyn till, för att bestämma tiden för när ett beslut vinner laga kraft:

  1. När fyra veckor har gått från det att beslutet om lov eller förhandsbesked har publicerats i Post- och inrikes tidningar. Via den här kanalen har allmänheten möjlighet att överklaga beslutet.
  2. Om grannar har haft synpunkter innan beslutet gavs och de synpunkterna inte blev tillgodosedda i lovet eller förhandsbeskedet, har de möjlighet att överklaga. När tre veckor har gått, från det att de grannarna har fått ta del av beslutet, kan beslutet vinna laga kraft förutsatt att ingen har överklagat beslutet. 

Tiden för laga kraft inträffar när tiden för båda ovanstående punkter har passerats. 

Byggnation innan laga kraft sker på egen risk

Efter startbeskedet får du börja bygga, även om beslutet inte har vunnit laga kraft. Byggnationen sker då på egen risk.
Om beslutet överklagas och domstolen upphäver beslutet, kan du tvingas riva det som du har byggt. 

Sidan uppdaterad: 2023-05-12