Beslut om strandskyddsdispens

Det tar ca 4-8 veckor att behandla en ansökan om strandskyddsdispens.
Länsstyrelsen har gett miljö- och byggnadsnämnden rätt att besluta om strandskyddsdispens och granskar alla beslut om bifall till strandskydd och kan vid granskningen besluta att upphäva nämndens beslut. 

Tomtplatsavgränsning 

I de fall dispens lämnas, ska miljö- och byggnämnden också besluta om tomtplatsavgränsning, det vill säga avgöra hur stort område runt byggnaderna eller anläggningen som får tas i anspråk som tomt eller på annat sätt användas för det avsedda ändamålet.
Beslutet medför att allemansrätten upphör inom detta område, om byggnationen blir av.
 

Vad är "tomt"?

Med tomt avses, i miljöbalken, den zon kring en byggnad eller anläggning där allemansrätten är utsläckt.  
Sidan uppdaterad: 2023-05-12