Karlstads-Hammarö överförmyndarnämnd

Överförmyndarnämnd är en en gemensam nämnd mellan Hammarö kommun och Karlstads kommun. Nämnden är en kommunal tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare.

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Den löpande verksamheten sköts av överförmyndarenhetens personal. Vid behov konsulteras kommunens stadsjurister. De flesta beslut är delegerade till kansliets tjänstemän eller stadsjuristerna. Övriga beslut tas av överförmyndarnämnden på dess sammanträden.

Arbetsuppgifter

Överförmyndarnämndens arbetsuppgifter innefattar bland annat att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare, ansöka hos tingsrätten om anordnande och upphörande av godmanskap och förvaltarskap, bevilja uttagstillstånd från överförmyndarspärrade konton, godkänna fastighets- och bostadsrättsförsäljningar, utfärda förvaltarfrihetsbevis med mera.

Överförmyndarnämnden har fem ledamöter och fem ersättare. Hammarö har två ledamöter och två ersättare. Nämnden sammanträder elva gånger per år.   

Sidan uppdaterad: 2020-08-04