Egenkontroll för miljöfarlig verksamhet

Vad är egenkontroll? Egenkontrollen är verksamhetsutövarens verktyg för att visa på att miljöbalkens krav efterlevs.

Verksamhetsutövaren ska därför kunna redogöra för verksamhetens arbete för att motverka negativ påverkan på miljön och människors hälsa samt dokumentera resultatet från detta arbete. 

För detta behövs det kompetens, rutiner och en ändamålsenlig dokumentation.

Egenkontrollen och dokumentationens omfattning bör vara anpassad till verksamhetens typ och storlek samt de olägenheter för miljö och hälsa som kan vara förknippade med den.
En komplex verksamhet med en stor risk för människors hälsa och miljö bör därför ha en mer omfattande egenkontroll än om den är enkel och innebär en liten risk.

Vilka berörs av egenkontrollen?

Miljöbalken innehåller bestämmelser som anger att den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd, har ett eget ansvar för att inte orsaka olägenheter eller skada på människors hälsa eller miljön.

Detta innebär att i princip alla verksamhetsutövare har en skyldighet att fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet.
En verksamhetsutövare är skyldig att bedriva egenkontroll utan någon särskild uppmaning från myndigheterna.
Egenkontroll kan beskrivas som verksamhetsutövarens eget system för att förebygga eller åtgärda eventuell negativ påverkan på hälsa och miljön.

Exempel på verksamhetsutövare (för t.ex. en miljöfarlig verksamhet) kan vara: fastighetsägare, lantbrukare eller den som driver en bensinstation.
Alla som bedriver en miljöfarlig verksamhet berörs av krav på egenkontroll. Vad som avses med en miljöfarlig verksamhet finns definierat i miljöbalkens bestämmelser i 9 kapitlet om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Alla miljöfarliga verksamheter omfattas av de allmänna hänsynsreglerna  i andra kapitlet i miljöbalken samt kravet på egenkontroll enligt 26 kapitlet, § 19.
De verksamheter som är anmälnings- eller tillståndspliktiga enligt miljöbalken omfattas, utöver kraven i 26 kapitlet miljöbalken, även av förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. 

Mer information om egenkontroll enligt miljöbalken

Miljöbalken (1998:808)
Förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll (1998:901)
Förordningen om miljösanktionsavgifter (2012:259)
Föreskrifter om genomförande av mätningar och provtagningar i vissa verksamheter (NFS 2000:15)
Naturvårdsverkets allmänna råd om egenkontroll (NFS 2001:2)
Naturvårdsverkets handbok ”Egenkontroll en fortlöpande process” (2001:3)
Naturvårdsverkets faktablad ”Egenkontroll för C-verksamheter - En metod för att bedriva miljöarbete” (FAKTA 8256) 

Sidan uppdaterad: 2022-10-06