Egenkontroll

Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet
Vem omfattas av kraven på att ha egenkontroll?
Krav på egenkontroll gäller så snart en verksamhet eller åtgärd omfattas av miljöbalken. 

Den som yrkesmässigt bedriver en tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet berörs, förutom av det generella kravet om egenkontroll i miljöbalken, dessutom av de preciserade reglerna kring egenkontrollen enligt egenkontrollförordningen (1998:901).
Huvudregeln om egenkontroll i miljöbalken, ska tillämpas parallellt med egenkontrollförordningen.

Verksamheter som är anmälningspliktiga enligt 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, omfattas av kraven i egenkontrollförordningen.
Det gäller exempelvis skolor, förskolor, yrkesmässig hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta som piercning och tatuering och bassängbad som är upplåtna till allmänheten.

Kraven i egenkontrollförordningen
Enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll, ska en verksamhetsutövare:

  • Ha en fastställd och dokumenterad fördelning av det organisatoriska ansvaret.
  • Upprätta rutiner för fortlöpande kontroll.
  • Göra regelbundna undersökningar och riskbedömningar utifrån hälso- och miljösynpunkt. Resultaten ska dokumenteras.
  • Ha en förteckning över verksamhetens använda kemiska produkter som kan innebära en risk ur hälso- och miljösynpunkt.


Vad ska egenkontrollen innehålla?
Kraven på egenkontroll, och den dokumentation som behövs, ska anpassas till varje verksamhet så att kraven inte blir orimliga, men ändå omfattar det som behöver göras.
Innehållet i egenkontrollprogrammet kommer därför att vara olika för olika typer av verksamheter, men kan också skilja sig åt mellan verksamheter inom samma område.
Krav finns på att egenkontrollen ska dokumenteras, men omfattningen av dokumentationen anges inte. Med andra ord behöver egenkontrollen inte vara mer omfattande och detaljerad än nödvändigt.
För en verksamhetsutövare kan det vara praktiskt att samordna olika lagstiftningars krav på egenkontroll.

En fungerande egenkontroll med säkra rutiner, ska kunna redovisas i samband med tillsynsbesök.  

Sidan uppdaterad: 2020-07-07