Stöd till vuxna med psykisk ohälsa och missbruk

Socialtjänsten har ansvar för att personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruksproblematik får det stöd och den hjälp de behöver för att klara sitt dagliga liv. Vid individ och familjeomsorgen i Hammarö Kommun finns flera olika insatser inom området psykiatri och missbruksstöd, som är organiserat under enheten Stöd och Boende. Samverkan och ett tvärprofessionellt arbete är ledordet i verksamheten, och som komplement till boendestödjare, finns också i verksamheten sjuksköterska, arbetsterapeut och två alkohol- och drogterapeuter.

Bild av entrén till Cleveträffen. I förgrunden syns en praktfullt blommande planering i rött, vitt och blått

Socialt Stöd
Boendestöd kan vara aktuellt för dig som har svårigheter att klara det dagliga livet
utifrån att du har en psykisk funktionsnedsättning och eller missbruksproblematik.

Boendestöd är en praktisk och social insats som syftar till att underlätta för att du ska
kunna hantera din vardag. Boendestödet ges i form av ett individanpassat stöd till
dig med eget boende.

Vid Socialt Stöd kan en Boendestödjare/Boendecoach ge Dig stöd i att:

• vanor och rutiner ska kunna fungera i hemmet, och i det dagliga livet
• genomföra sysslor i hemmet
• planera och genomföra inköp och ärenden
• vara delaktig i aktiviteter utanför hemmet
• komma i tid till planerade träffar, möten och aktiviteter
• ha kontakt med exempelvis sjukvård, olika myndigheter och andra
samhällsfunktioner
• stöttar dig med boendesociala kontrakt
En central del är att du gör detta tillsammans med en boendestödjare.
Boendestödjaren arbetar med, inte åt dig som behöver stöd.

Boendestöd psykiatri ansöker du om genom biståndsenheten.
Boendestöd / Boendecoach missbruk ansöker du om via myndighet vuxen.

Nygatan 56
Nygatan 56 är ett särskilt boende för dig som har ett behov av stöd dygnet runt.
Boendet är en verksamhet för personer med komplexa behov och samsjuklighet.

I verksamheten finns personal tillgänglig dygnet runt.

Kategoriboende
Kommunens kategoriboende är en verksamhet för dig som har behov av stöd
kopplad till din boendesituation där det också föreligger ett behov av samordnade
insatser via kommunen socialtjänst. Verksamheten är inte ett boende vid vilket du
ska bo tills vidare, utan ett steg på vägen till ett eget boende.

Social Träffpunkt - Cleveträffen
Tidigare Cleveträffen, är en social träffpunkt under utveckling, verksamhetens
öppettider är måndag, onsdag och fredag 13:00-15:30.
Verksamheten är en social träffpunkt för dig med behov av en socialsamvaro i en
lugn miljö. I verksamheten finns det personal tillgänglig för samtal och en kopp kaffe.
På måndagar finns verksamhetens psykiatrisjuksköterska på plats.

Social Lots
Kommunens sociala lots är en verksamhet under utveckling och ska i förlängningen
vara en funktion och verksamhet som stötta och guida kommunens invånare.
Lotsen arbetar i nära samverkan med hela socialförvaltningens organisation, och
kan stötta dig att få information om till vem i kommunen/regionen du ska vända dig
till. Stötta dig att skriva ut underlag som ska bifogas till socialtjänstens ansökningar
(tex ekonomiskt bistånd) och ansöka om tex försörjningsstöd, såväl digitalt som
manuellt.

Idag är verksamheten öppen tisdagar, jämna veckor mellan kl 9-12, och finns för
tillfället i lokalen vid Cleveträffen 1 (dvs Cleverträffens lokaler)

Missbruksbehandling i öppenvård
Är du orolig för dig själv, en närstående, och har ett problematiskt bruk av alkohol,
substanser eller spel? Genom insatsen öppenvård och alkohol och drogterapuet
erbjuder Hammarö Kommun behandling till dig som upplever att du har ett problem
med substansmissbruk, alkohol eller spel.

Du ansöker om insatsen via IFO-Myndighet.
Verksamheten är under utveckling, och idag erbjuder vi främst individuella samtal
med fokus på förändring.

Vi kommer inom en snar framtid erbjuda

- Motivations-, primärvårds-, och eftervårdsgrupp
- Anhöriggrupp
- Återfallsprevention
- HaschavvänjningsprogramSidan uppdaterad: 2023-02-02