Stöd till vuxna med psykisk ohälsa och samsjuklighet

Socialtjänsten har ansvar för att personer med psykisk funktionsnedsättning,  beroendeproblematik och samsjuklighet får det stöd och den hjälp de behöver för att klara sitt dagliga liv. 

Vid individ och familjeomsorgen i Hammarö Kommun finns flera olika insatser inom området psykisk hälsa och beroende, som är organiserat under enheten Stöd och boende.

Samverkan och ett tvärprofessionellt arbete är ledordet i verksamheten, och som komplement till boendestödjare, finns också i verksamheten sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut samt alkohol- och drogterapeuter.

Sidan uppdaterad: 2023-06-19