Detaljplaner

Syfte
Detaljplaner reglerar markens användning och bebyggelsens utformning. Detaljplan ska upprättas för ny sammanhållen bebyggelse eller andra större förändringar, eller för förändringar eller bevarande som behöver regleras i ett sammanhang. Planen är resultatet av en avvägning mellan allmänna och olika enskilda intressen.    

Status 
Detaljplaner är juridiskt bindande. Vissa mindre avvikelser från detaljplanen kan göras av miljö- och byggnadsnämnden om avvikelserna är förenliga med syftet med planen. Detaljplanen ger fastighetsägaren rätt att få bygglov enligt planen under genomförandetiden, som kan sättas till mellan fem och femton år. Efter att tiden för genomförandet gått ut fortsätter planen att gälla, men den kan då ändras eller upphävas av kommunen utan att fastighetsägaren har rätt till skadestånd.

Äldre planer som stadsplaner, byggnadsplaner och avstyckningsplaner gäller idag som detaljplaner. Dessa äldre planer har inte längre någon genomförandetid. Det finns ungefär 200 olika detaljplaner i kommunen, främst inom tätbebyggda delar.

Kommunstyrelsen har ansvar för den fysiska planeringen. Hur den fysiska planeringen ska bedrivas regleras av Plan- och bygglagen, PBL. Mer information finns under sidan Planprocessen

Sidan uppdaterad: 2023-04-03