Överklaga beslut

Det finns två olika sätt att överklaga beslut.

Laglighetsprövning 

Kommunmedlemmar har möjlighet att överklaga kommunala beslut genom laglighetsprövning om de anser att kommunen gått utanför sina befogenheter eller brutit mot regler. Reglerna för laglighetsprövning finns i 13 kap. kommunallagen (2017:725). 

Prövningen görs av Förvaltningsrätten i Karlstad som kan upphäva ett beslut om det inte har tillkommit på lagligt sätt, hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen, om det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller om beslutet strider mot lag eller annan författning. Domstolen får inte ersätta det överklagade beslutet med något annat beslut.

Överklagandet ska vara skriftligt och skickas till förvaltningsrätten i Karlstad. Överklagandet ska ha kommit till förvaltningsrätten inom tre veckor från det att information om att beslutsprotokollet är justerat har satts upp på kommunens anslagstavla. I överklagandet anges vilket beslut som överklagan gäller och anledningen till varför det anses felaktigt. Förvaltningsrätten får bara beakta sådant som anförs före det att överklagandetiden gått ut.

Förvaltningsbesvär

En typ av överklagan kallas för förvaltningsbesvär och får i allmänhet användas vid beslut som fattats med stöd av speciallagstiftning. Överklagan ska lämnas in till kommunen senast tre veckor efter att den som överklagar har tagit del av beslutet. Bara den som beslutet berör kan överklaga genom förvaltningsbesvär.

Sidan uppdaterad: 2021-02-04