Översvämning i källaren

Skador på grund av översvämningar i källare är ett problem, både ekonomiskt och känslomässigt. I ett förändrat klimat ökar risken för kraftiga skyfall och med det översvämningarna. Vi vill därför informera om några enkla åtgärder du kan genomföra för att skydda dig.

Hoppa i vattenpöl

Förebygg översvämning i din källare

  • Undvik att förvara fuktkänsliga ägodelar, värdefulla eller svårersättliga, i källaren. Om du måste förvara saker i källaren, lägg dem i plastbackar eller ställ dem en bit upp från golvet, på lastpallar eller i hyllor.
  • Kontrollera din hemförsäkring så att du vet vad som gäller vid en eventuell översvämningsolycka i källaren. Tänk på att fastighetsägaren har eget ansvar för att underhålla de delar av anläggningen som tillhör fastigheten.
  • Eventuella golvbrunnar kan förses med tätningslucka.
  • Spola aldrig ner något annat än kiss, bajs och toalettpapper i toaletten för att undvika stopp i avloppet. Ha i stället en papperskorg vid toalettstolen för skräp.

 

Om olyckan är framme

  • Bryt strömmen i de översvämmade lokalerna.
  • Försök begränsa skadorna genom att blockera vattnet och flytta undan fuktkänsliga inventarier. 
  • Ordna hjälp med länspumpning eller spolning av avloppsrör efter behov.
  • Kontakta ditt försäkringsbolag där du får hjälp med åtgärder och skadereglering.
  • Anmäl ärendet till serviceförvaltningen, Hammarö kommun. Då görs en skadeutredning för att se vad som orsakat översvämningen och avgöra om felet ligger på fastighetens ledning eller på kommunens del av anläggningen.

 

Olika sätt som en källare kan drabbas av översvämningar

1. Vatten tränger in genom fastighetens avloppssystem
Vid kraftiga skyfall kan ledningssystemet tillfälligt bli överbelastat och detta kan leda till att vatten tränger in i källaren genom golvbrunnar. Detta är vanligast om spill- och dagvattenledningarna inte är separerade utan avleds i samma ledning i gatan.
Om vatten tränger in i en källare trots att det är torrväder kan orsaken vara att det är stopp i avloppsledningen. Stoppet kan antingen finnas på fastighetens egna ledningar eller på kommunens ledningar ute i gatan. Olika orsaker till stoppet kan vara att ledningarna är skadade på grund av sättningar, att något föremål kan fastnat i ledningen, att trädrötter kan ha vuxit in genom rörskarvar eller så kan det ha blivit avsättningar av fett eller andra avlagringar i avloppsrören.

Exempel på skyddsåtgärder:
• Spola servisledningarna ren från avlagringar, installera fettavskiljare vid behov.
• Renovera eller lägg om gamla ledningar.
• Åtgärda eventuella rotproblem, ta bort träd som står i närheten av avloppsledningen.
• Spola inte ned sådant i avloppet som kan orsaka stopp.

2. Vatten tränger in genom källarvägg eller källargolv
Vid kraftiga regn kan dräneringsledningen fyllas upp om den är direkt kopplad till dagvattenledningen i gatan. Detta kan i olyckliga fall leda till att vatten tränger in genom källarvägg eller källargolv.

Exempel på skyddsåtgärder:
• Se till att stuprören är rätt monterade, rensade och i bra skick.
• Rensa fastighetens dagvattenbrunn.
• Lägg om dräneringsledningarna runt huset ifall de är gamla.
• Se till att marken lutar bort från fastigheten där det är möjligt.

3. Vatten tränger in genom källarfönster, garageport, spygatter eller andra öppningar
Ibland kan vatten som rinner på markytan rinna ner i källaren via trappor, fönster och andra öppningar. För att undvika att detta sker bör man skapa hinder vid markytan som stoppar vattnet från att rinna in i huset.

Exempel på skyddsåtgärder:
• Bygg vallar runt källartrappan, källarfönster och garageinfart.
• Sätt tak över källartrappa.

4. Vatten strömmar ut från läckande vatteninstallationer
Översvämningar kan också orsakas av en läckande ledning inne i huset eller en vatteninstallation som till exempel en diskmaskin.

Exempel på skyddsåtgärder:
• Se över och byt ut äldre vatteninstallationer.
• Om du reser bort en längre tid, stäng av huvudvattenkranen.
• Installera särskilda avstängningsventiler för tvätt- och diskmaskin.

Sidan uppdaterad: 2023-08-16