Skogsvård

Vi får ofta in önskemål från allmänheten angående nedtagning av träd på kommunens mark. För att kunna göra en enhetlig bedömning av varje enskilt fall behöver medborgaren fylla i en ansökan som beskriver vilka träd som önskas nedtagna och anledningen till det. Att på eget initiativ ta ner träd, såga av grenar eller på annat sätt skada träd på kommunal mark utan kommunens godkännande klassas som egenmäktigt förfarande.

Träd och växtlighet är nästan alltid värdefullt och viktigt för platsens karaktär och sparas därför, under förutsättning att de inte utgör någon fara. Tätortsnära naturmark fungerar som gröna lungor. De har stort kreativt värde, är viktiga för växt- och djurlivet samt ger en vacker utsikt. Kommunen är därför generellt mycket restriktiv med att fälla friska träd. 

Vi tar inte ner träd för att:

 • De skuggar din tomt och eller bostadshus.
 • De tappar löv, barr, frön med mera på din tomt.
 • De orsakar dåligt tillväxt på din tomt.
 • De stör parabolantenner eller annan elektronisk utrustning.
 • De stör utsikten.

Ansökan om nedtagning av träd

Senast 1 oktober behöver vi din ansökan för att kunna åtgärda ärendet nästkommande säsong. I ansökan måste berörda grannar ge sitt godkännande.

Vi tar hänsyn till följande kriterier vid en ansökan:

 • Trädets kondition. Riskbedömning av trädets farlighet för allmänheten eller fastighetsägare.
 • Trädets ekologiska och estetiska värde. Skyddsvärda träd.
 • Trädets betydelse för området. Vilken funktion fyller det?
 • Ålder och storlek.
 • Stod trädet där när fastigheten byggdes/köptes?
 • Om de boende påverkas av trädet i området och om grannarna är överens. 

Sidan uppdaterad: 2023-09-27