Kontrollera cisternen

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) reglerar cisterner och rörledningar för brandfarlig vätska i särskilda föreskrifter. Där finns tekniska krav på själva objekten tillsammans med regler för hur, när och av vem de ska kontrolleras.

Återkommande kontroll av cisterner, regleras av MSBs föreskrifter och allmänna råd om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor (MSBFS 2018:3).
Föreskrifterna reglerar också konstruktions- och tillverkningskontroll samt installationskontroll, revisionskontroll och återkommande kontroll. 

Kontrollrapporterna ska finnas tillgängliga och kunna visas upp på begäran av tillsynsmyndigheten.

Kontrollföretag

För de olika typerna av kontroll ska ett kontrollföretag anlitas.
Detta företag måste vara ackrediterat av SWEDAC, (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll), som är en statlig myndighet och svenskt ackrediteringsorgan.

Ackrediteringen innebär att SWEDAC fortlöpande bedömer kontrollföretagets kompetens. Alla företag är inte behöriga att utföra alla typer av kontroll. Vilka som får utföra de olika typerna av kontroll av cisterner kan du få veta av SWEDAC, telefon 0771-99 09 00.

Sidan uppdaterad: 2023-06-15