Försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd kallades tidigare socialbidrag och finns för att hjälpa personer och familjer med låga inkomster att täcka de grundläggande behoven, så som hyra, mat och el. Alla som bor i kommunen och inte kan försörja sig på annat sätt har rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd. När du ansökt görs en individuell bedömning och du får besked om du är berättigad till ekonomiskt bistånd eller inte. Ekonomiskt bistånd ansöker man om en månad i taget.

Vem kan få ekonomiskt bistånd?

Ekonomiskt bistånd ges enbart till dem som verkligen är i behov av det. Det innebär att du måste kunna visa att du har gjort allt du kan för att försörja dig och din familj. För att få ekonomiskt bistånd måste du först ha använt de tillgångar du har. 

Ansöka för första gången (eller om det gått mer än 3 månader sedan sist)

Första gången man ansöker om ekonomiskt bistånd behöver man, utöver att lämna in en ansökan, kontakta vår mottagningsenhet på 054-51 51 85. Där får du prata med en socialsekreterare och ge en kortfattad beskrivning av din situation. Du kommer också att få en tid för ett fysiskt besök i socialtjänstens lokaler på Mörmovägen 8. Mottagningsenheten kommer att skicka ut ett brev med information om ekonomiskt bistånd, vad du behöver ha med för handlingar till mötet, en ansökningsblankett samt besökstid.

Det går att fylla i en ansökan både digitalt via vår e-tjänst eller på pappersblankett. Om du väljer att fylla i en ansökan digitalt behöver du alltså även kontakta mottagningsenheten innan de kan börja hantera din ansökan.

Om du inte vill eller kan använda vår digitala ansökan kan du skriva ut blanketten här på hemsidan, hämta en i vår reception eller använda den som mottagningsenheten kommer skicka ut till dig.

Innan du ansöker  

Eftersom rätten till ekonomiskt bistånd inte är villkorslös finns det vissa krav du behöver uppfylla innan du kan beviljas bistånd. Innan du ansöker för första gången kan det vara bra att ha koll på:

 • att du är inskriven på arbetsförmedlingen (om du är arbetslös)
 • att du har ett giltigt läkarintyg (om du är sjukskriven)
 • om det finns andra bidrag du har rätt till, ex vis bostadsbidrag eller sjukpenning.
 • att du som har tillgångar kommer behöva använda dessa i första hand. Vid långvarigt behov av ekonomiskt bistånd kan du även behöva sälja tillgångar som bil eller bostad.

 

Bostadsbidrag till unga (under 29 år) - Försäkringskassan (forsakringskassan.se)

Bostadsbidrag till barnfamiljer - Försäkringskassan (forsakringskassan.se)

Sjukpenning för anställda - Försäkringskassan (forsakringskassan.se)

Ersättning från a-kassa - Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se)

 

Ansöka återkommande

Du som ansöker om ekonomiskt bistånd återkommande kan med fördel göra det digitalt via vår e-tjänst. Om du gör ansökan digitalt behöver du inte längre lämna in underlaget för ansökan varje månad. Viktigt är då att spara allt underlag (fakturor, kvitton mm) runt en ansökan i 3 månader ifall du blir uttagen i en stickprovskontroll. Handläggare kan även begära in handlingar om det bedöms finnas behov av det.

Det går även bra att använda vår pappersblankett vid återkommande ansökan. Du behöver då fortfarande lämna in underlag som styrker de uppgifter du lämnar i ansökan kring inkomster och utgifter.

Digital ansökan och stickprov

Du som ansöker om ekonomiskt bistånd kan göra din ansökan digitalt via vår medborgarportal. Personer som ansöker om återkommande ekonomiskt bistånd digitalt behöver från och med 15 oktober 2023 inte bifoga alla handlingar varje månad. Detta då vi ändrar vår handläggning kring de digitala ansökningarna. I stället för att granska varje digital ansökan kommer en andel av ansökningarna tas ut för granskning. Viktigt är då att spara allt underlag (fakturor, kvitton mm) runt en ansökan i 3 månader ifall du blir uttagen i en stickprovskontroll. Vid behov kan handläggare även begära in handlingar utöver stickproven. Om du blir uttagen i ett stickprov kommer handläggaren kontakta dig och meddela vilka handlingar du behöver komplettera ansökan med. Du kan då gå in på e-tjänsten och bifoga handlingar till den ansökan du skickat in.

Om du gör ansökan digitalt kan du dessutom följa ditt ärende på medborgarportalen, ta del av handlingar och beslut digitalt, se när utbetalningen ligger planerad samt skicka meddelanden säkert till din handläggare. Du kan även kopiera uppgifter från tidigare ansökan om det är samma uppgifter som återkommer.

För att kunna ansöka digitalt behöver man BankID. Är man två i hushållet behöver båda signera ansökan.

Hur går utredningen till?

När du ansöker om ekonomiskt bistånd görs en utredning om familjens ekonomiska förhållanden. Alla inkomster och utgifter skall kunna styrkas av dig. Utredningen startar med att du fyller i en ansökningsblankett antingen digitalt via vår e-tjänst eller på papper.
                                     
Första gången man ansöker blir man kallad till ett personligt besök på socialkontoret. På besöket kommer ni gå igenom uppgifterna du uppgett i ansökan. Det som framgår av ansökningsblanketten och vid samtalet med handläggaren ligger till grund för en skriftlig utredning och till beslut om du kan få ekonomiskt bistånd eller inte. En beräkning görs av handläggaren för att se hur stort just ert ekonomiska bistånd kan bli. En individuell plan kommer även upprättas med din handläggare kring vad du behöver göra framåt för att vara berättigad fortsatt bistånd.
                        
I samband med utredningen kan det finnas behov av att vi får ta kontakt med andra myndigheter. Genom att skriva under ansökningsblanketten lämnar du ditt samtycke till detta.
                 
Alla uppgifter som framkommer vid ditt besök på socialkontoret och i samband med handläggningen av din ansökan om ekonomiskt bistånd omfattas av sekretess. Det innebär att vi på socialkontoret inte får prata med någon utomstående om din situation utan ditt samtycke.
             
Det är viktigt att du lämnar rätt uppgifter vid din ansökan om ekonomiskt bistånd. Oriktiga uppgifter kan leda till att du polisanmäls för bedrägeri.
          

Handläggningstid

Handläggningstiden för en komplett ansökan är 7 arbetsdagar. Är ansökan inte komplett av någon anledning, antingen att någon uppgift eller underlag saknas kommer ett brev med begäran om komplettering skickas ut av handläggaren.

Om du blivit uttaget till stickprov behöver du komplettera ansökan med handlingar som styrker de utgifter du ansökt om samt kontoutdrag som styrker dina inkomster. Din ansökan är inte komplett förrän alla handlingar skickats in. När ansökan är komplett kan handläggaren påbörja handläggningen av din ansökan.

Uppgifter/Handlingar 

Alla uppgifter i din ansökan behöver kunna styrkas med underlag av dig. Det betyder att du behöver ha handlingar som styrker utgifter du ansöker om, tex kvitton eller fakturor.

Det är viktigt att du lämnar rätt uppgifter vid din ansökan om ekonomiskt bistånd. Oriktiga uppgifter kan leda till att du polisanmäls för bedrägeri.

Hur stort är bidraget?

Ekonomiskt bistånd kan ges till utgifter enligt det som kallas riksnormen. I riksnormen beskrivs till exempel hur mycket pengar som behövs för utgifter som mat, kläder, fritid och hygien. Summan beror på hur många ni är som bor på samma adress, om du har en familj och familjens storlek. Riksnormen är gemensam för alla kommuner och beslutas av regeringen.

På Socialstyrelsen kan du läsa mer om vad som ingår i riksnormen och vad det betyder. Ekonomiskt bistånd – för privatpersoner - Socialstyrelsen

Utöver riksnormen kan du även få bistånd till hyra (om den är skälig), el, hemförsäkring, arbetsresor, bredbandsuppkoppling, läkarvård och fackförenings- och a-kasseavgift. Dessa kostnader ska du styrka med hyreskontrakt, räkningar eller kvitto.

Detta betyder att bidragets storlek beror på hur din familjesituation ser ut samt vilka utgifter, inkomster och tillgångar du har. En individuell beräkning görs i varje fall och hamnar man under normen kan man beviljas mellanskillnaden i ekonomiskt bistånd.

Utgifter som ingår i riksnormen är:

 • Livsmedel
 • Kläder och skor
 • Lek och fritid
 • Hälsa och hygien
 • Förbrukningsvaror
 • Telefon, TV-licens och dagstidning
 • Barn- och ungdomsförsäkring

 

Utöver kostnader som ingår i riksnormen räknas skäliga kostnader för:

 • Hyra
 • Hushållsel
 • Hemförsäkring
 • Barnomsorgsavgift
 • Arbetsresor
 • Medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa
 • Ekonomiskt bistånd kan även beviljas till glasögon, läkarvård, medicin, tandvård, möbler mm

 

Har du rätt till ekonomiskt bistånd?

Du har rätt till bistånd om du inte själv kan tillgodose ditt behov eller få det tillgodosett på annat sätt. Din rätt till ekonomiskt bistånd kan påverkas om du till exempel:

 • Har pengar på banken. Då ska du i första hand använda dessa till din försörjning.
 • Har andra tillgångar, tillexempel bil eller om du äger din bostad. Då kan du behöva sälja tillgångarna för att använda pengarna till din försörjning.
 • Är sambo, gift, eller registrerad partner, då är denna person skyldig att försörja dig. Har båda försörjningssvårigheter ska ni ansöka om ekonomiskt bistånd tillsammans.
 • Har rätt till andra ersättningar. I första hand ska du ansöka om alla andra ersättningar du kan ha rätt till för att minska ditt behov av ekonomiskt bistånd, till exempel sjukpenning, arbetslöshetsersättning och bostadsbidrag.

 

Om du är arbetslös eller sjukskriven och behöver ekonomiskt bistånd krävs att du är aktivt arbetssökande och inskriven hos Arbetsförmedlingen eller att du är sjukskriven samt uppvisar aktuellt läkarintyg.

Provberäkning

Du kan göra en förenklad provberäkning på Socialstyrelsens webbplats för att se om du kan få ekonomiskt bistånd. Kommunens bedömning kan vara annorlunda från resultatet av provberäkningen eftersom din handläggare tar hänsyn till fler faktorer.

Provberäkning ekonomiskt bistånd - Socialstyrelsen

Vill du överklaga ett beslut?

Om du inte uppfyller kraven för ekonomiskt bistånd får du ett skriftligt avslagsbeslut som du har rätt att överklaga. Senast tre veckor från den dag du fick beslutet ska överklagan ha nått Individ- och familjeomsorgen.

Socialnämnden kan besluta att göra en omprövning av beslutet. Om socialnämnden inte omprövar sitt beslut skickas det tillsammans med överklagan till Förvaltningsrätten för prövning. Efter dom i Förvaltningsrätten har både socialnämnden och du själv möjlighet att gå vidare och söka prövningstillstånd hos Kammarrätten.

Du har rätt att få hjälp och information från kommunen i samband med överklagandet, kontakta din handläggare för ytterligare stöd.

 

 

   

                  

Kontakt

Här finns kontaktuppgifter för mer information.
Läs mer
Sidan uppdaterad: 2023-12-08