Försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd

Vad är ekonomiskt bistånd? (Socialbidrag) 

Ekonomiskt bistånd är ett behovsprövat ekonomiskt bidrag som betalas ut av kommunens socialtjänst. Alla som bor i kommunen och inte kan försörja sig på annat sätt har rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd som du får från kommunen ska ge dig en skälig levnadsnivå.                          

Hur stort är bidraget?

Regeringen fastställer varje år nivån på riksnormen som anger hur stora bidragsbeloppen är per månad. Riksnormen bygger på Konsumentverkets beräkningar och är lika för hela landet. Hur stor summan är bestäms även av familjens storlek och barnens ålder.

I första hand ska egna inkomster, andra bidrag samt tillgångar användas till försörjningen. Hushållets alla inkomster räknas. Du har rätt till ekonomiskt bistånd för mellanskillnaden mellan dina inkomster och de utgifter som räknas som godkända vid beräkningen av det ekonomiska biståndet. I utredningen av din ansökan om ekonomiskt bistånd tas också hänsyn till dina tillgångar som t.ex. bankmedel, aktier, fonder, bil och fastighet.

Utgifter som ingår i riksnormen är:

 • Livsmedel
 • Kläder och skor
 • Lek och fritid
 • Hälsa och hygien
 • Förbrukningsvaror
 • Telefon, TV-licens och dagstidning
 • Barn- och ungdomsförsäkring

Utöver kostnader som ingår i riksnormen räknas skäliga kostnader för:

 • Hyra
 • Hushållsel
 • Hemförsäkring
 • Barnomsorgsavgift
 • Arbetsresor
 • Medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa
 • Ekonomiskt bistånd kan även beviljas till glasögon, läkarvård, medicin, tandvård, möbler mm

Rätten till ekonomiskt biståd är inte villkorslös

Meningen med försörjningsstödet är att det skall vara av tillfällig karaktär och stödja en återgång till självförsörjning. Det innebär, om du t.ex. är arbetslös, att du skall vara inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen, aktivt söka alla de arbeten på orten och inom pendlingsavstånd som du kan få utifrån din yrkeslivserfarenhet, utbildningsbakgrund eller arbeten för vilka varken utbildning eller yrkeslivserfarenhet behövs. Om du har varit arbetslös länge eller är under 25 år kan socialförvaltningen begära att du deltar i praktik eller kompetenshöjande verksamhet. Du skall alltså på alla sätt bidra till din egen försörjning innan det kan bli aktuellt med försörjningsstöd.

Ansökan/Utredning

När du ansöker om ekonomiskt bistånd görs en utredning om familjens ekonomiska förhållanden. Alla inkomster och utgifter skall kunna styrkas av dig. Utredningen består av att du fyller i en ansökningsblankett som skickas hem till dig i samband med att du ringer till socialkontoret och beställer tid för ett besök. 
                                     
Ansökningsblanketten tar du med dig vid det personliga besöket hos en handläggare på socialkontoret. Det som framgår av ansökningsblanketten och vid samtalet med handläggaren ligger till grund för en skriftlig utredning och till beslut om du kan få försörjningsstöd eller inte. 
                        
I samband med utredningen kan det finnas behov av att vi får ta kontakt med andra myndigheter. Genom att skriva under ansökningsblanketten lämnar du ditt samtycke till detta.
                 
Alla de uppgifter som framkommer vid ditt besök på socialkontoret och i samband med handläggningen av din ansökan om ekonomiskt bistånd omfattas av sekretess. Det innebär att vi på socialkontoret inte får prata med någon utomstående om din situation utan ditt samtycke.
             
Det är viktigt att du lämnar rätt uppgifter vid din ansökan om försörjningsstöd. Oriktiga uppgifter kan leda till att du polisanmäls för bedrägeri.
          
För att få ytterligare information och ansökan, se länkar till höger.     

Digital ansökan

Du vet väl om att du som ansöker om ekonomiskt bistånd återkommande nu kan göra din ansökan digitalt via vår medborgarportal. Om du gör ansökan digitalt kan du följa ditt ärende, ta del av handlingar och beslut, se när utbetalningen ligger planerad samt skicka meddelanden säkert till din handläggare. Du kan även kopiera uppgifter från tidigare ansökan om det är samma summor som återkommer. För att kunna ansöka digitalt behöver man BankID. 

Överklagan

Om du är missnöjd med beslutet om ekonomiskt bistånd kan du överklaga beslutet. Överklagandet skall ställas till Individ- och familjeomsorgen i Hammarö kommun. I brevet ska du tala om vad du är missnöjd med. Överklagandet ska göras senast tre veckor efter att du fått beslutet. Fler upplysningar kan du få genom din handläggare.

Kontakt

Här finns kontaktuppgifter för mer information.
Läs mer
Sidan uppdaterad: 2023-04-25