Fettavskiljare

Verksamheter som hanterar livsmedel ska ha en fettavskiljare för att undvika att spillfett inte går ut i avloppsnätet. Avloppsnätet är dimensionerat för att ta emot spillvatten av hushållskaraktär, men inte fett i större mängder. Eftersom vattentemperaturen sjunker i avloppsledningarna kan fett stelna i ledningarna. Stelnat fett kan orsaka stopp i ledningarna som kan leda till översvämningar i fastigheter och utsläpp av orenat avloppsvatten till närliggande vattendrag.

Vilka verksamheter ska ha fettavskiljare? 

Enligt ABVA (allmänna bestämmelser för användning av Hammarö kommuns vatten- och avloppstjänster) får fett i större mängder inte tillföras avloppssystemet. Alla verksamheter som är anslutna till kommunalt avlopp och som tillverkar eller hanterar livsmedel ska installera en fettavskiljare. Krav gäller både befintlig verksamhet, ny verksamhet eller verksamhet som ändrar inriktning.

Exempel på verksamheter som kan behöva installera fettavskiljare är: bageri, café, catering, gatukök, hamburgerbar, kebabgrill, konditori, livsmedelsbutik, livsmedelsindustri, mottagningskök, personalmatsal, pizzeria, produktionskök, restaurang, rökeri, salladsbar, skolmatsal, smörgåsbutik och liknande verksamheter.

Även andra verksamheter än ovan nämnda kan behöva installation av fettavskiljare. Avgörande är mängden fett som släpps ut på ledningsnätet.

Hur fungerar en fettavskiljare 

När vattnet rinner genom avskiljaren sjunker slam och tyngre partiklar till botten i det första facket. Fettet, som är lättare än vatten, stiger i stället och lägger sig vid ytan i nästa fack. För att fungera måste avskiljaren tömmas och rengöras regelbundet. Fettavskiljaren är gjord för att samla upp mindre mängder fett till exempel vid diskning. Koncentrerade mängder fett, till exempel frityrolja, klarar inte fettavskiljaren av att samla upp. Den sortens fett ska därför samlas upp separat och återvinnas. 

Installation 

För att förhindra större utsläpp av fett ska typgodkänd eller funktionstestad fettavskiljareinstalleras i eller anslutning till livsmedelslokaler. Det är fastighetsägaren som ansvarar föratt nödvändig rening finns i aktuell fastighet. Fastighetsägarens ansvar kan dock skrivas överi hyreskontraktet på verksamhetsutövaren (t.ex. restaurangägaren). 

Till fettavskiljaren kopplas vaskar, diskmaskin och golvbrunnar. Avloppsvatten från toaletter får inte gå igenom avskiljaren.  

För restauranger och andra serveringslokaler avgörs storleken på fettavskiljaren i första hand av antalet serverade matportioner. För att få korrekt storlek på fettavskiljaren ska hänsyn tas till beräknad fettmängd, vattentemperatur och typ av diskmedel. Tabellen nedan kan användas som vägledning för beräkning av dimensionerande flöde. För verksamheter utan servering bestäms fettavskiljarens storlek av det maximala flödet genom anläggningen. 

 Flera olika faktorer påverkar hur fettavskiljaren bör dimensioneras,kontakta därför en installatör eller VVS-konsult för att få hjälp med beräkning och installation.  

Textruta 

Underhåll och tömning

Tömning ska ske enligt Hammarö kommuns lokala föreskrifter om avfallshantering. För att fettavskiljaren ska fungera är det viktigt att den töms tillräckligt ofta och återfylls med vatten efter tömning. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att tömning och kontroll utförs.  

Placering 

När en fettavskiljare installeras är det viktigt att tänka på att den ska vara tillgänglig för tömning samt kunna tömmas enligt god arbetsmiljö. Den ska därför vara placerad så att vägen är fri mellan fordonets uppställningsplats och tömningspunkt så att entreprenören obehindrat kan utföra en tömning.  

Placering av fettavskiljare kan ske antingen utomhus eller inomhus. Enligt Livsmedelslagen får inte fettavskiljare placeras i lokal där man hanterar livsmedel eller i utrymmen där man vid tömning måste dra slangar genom dessa lokaler. Anledningen till detta är att fettavskiljaren kan ge upphov till hygieniska olägenheter i livsmedelslokalen.  

Anmälan  

Ska du installera en ny fettavskiljare eller uppgradera till en större, då krävs en anmälan till miljö- och byggnadsnämnden.

Sidan uppdaterad: 2023-06-15