Trafikföreskrifter och tättbebyggt område

Utöver de generella trafikregler som gäller i hela landet finns lokala trafikföreskrifter (LTF). De kan vara permanenta eller tillfälliga och gäller inom ett begränsat område eller på en särskild plats. Kommunen beslutar om lokala trafikföreskrifter inom tättbebyggt område samt på kommunala vägar utanför tättbebyggt område.

Tättbebyggt område 

Enligt trafikförordningen får ett område anses vara tättbebyggt om det har stads- eller bykaraktär, eller jämförbart vägnät och bebyggelse. "Tättbebyggt område" skiljer sig därmed från "tätort", som är en sammanhängande bebyggelse med minst 200 invånare.

Varje kommun beslutar både om vad som ska vara tättbebyggt område samt vilka lokala trafikföreskrifter som ska gälla. Kommunen kan besluta om lokala trafikföreskrifter även om de inte är ansvariga för vägen i området, på så vis kan kommunen göra det mer trafiksäkert och enhetligt på dessa vägar.

Tättbebyggt område på Hammarö

Den 20 september 2023 beslutade Hammarö kommun om nya gränser för tättbebyggt område. 


Bild: Det lilamarkerade området anger tättbebyggt område på Hammarö.

För att zooma in på kartan, klicka på: Karta över tättbebyggt område Hammarö (pdf).

Trafikregler inom tättbebyggt område

Inom tättbebyggt område gäller särskilda regler för hastighet och parkering enligt Trafikförordningen. Följande regler gäller inom tättbebyggt område:

• Fordonsförare ska hålla en med hänsyn till omständigheterna tillräckligt låg hastighet.
• Bashastigheten är 50 kilometer i timmen. Hammarö kommun har dock beslutat om andra hastighetsbegränsningar. Skyltad hastighet gäller på vägen.
• Fordon får inte stannas eller parkeras på allmän plats som är terräng (utanför vägen).
• Fordon får parkeras högst 24 timmar i följd på gator under vardagar, utom vardag före söndag och helgdag, om inget annat anges på platsen.

Trafikregler utanför tättbebyggt område

Följande regler gäller utanför tättbebyggt område:

  • Fordonsförare ska hålla en med hänsyn till omständigheterna tillräckligt låg hastighet.
  • Bashastigheten är 70 kilometer i timmen. Andra hastighetsgränser kan föreskrivas. Skyltad hastighet gäller på vägen.
  • Utanför tättbebyggt område är det oftast Länsstyrelsen som beslutar om lokala trafikföreskrifter.

Hammarö kommuns lokala trafikföreskrifter

De nu gällande lokala trafikföreskrifterna kan du ta del av i Transportstyrelsens databas Svensk trafikföreskriftssamling.

 

Sidan uppdaterad: 2023-10-17