Vägplan Rudsvägen och Lindenäsvägen

Hammarö kommun arbetar med en vägplan för att öka trafiksäkerheten på Rudsvägen och Lindenäsvägen.

Vägplan Rud och Lindenäs

I och med den planerade utbyggnaden på östra Hammarö kommer trafiken att öka på väg 561 (Rudsvägen) och väg 566 (Lindenäsvägen). För att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och möjliggöra för fler människor att resa hållbart vill Hammarö kommun anlägga en gång- och cykelväg längs den aktuella sträckan. En gång- och cykeltunnel föreslås att gå under väg 562 (Hallerudsleden).

För att öka trafiksäkerheten för bilister planeras en liten breddning av Lindenäsvägen. Ny sträckning av Rudsvägen och ny sträckning av Lindenäsvägen vid Östanås, samt kurvförbättringar vid Östanås, Rud Höjden och Skansviken.

Dessutom planerar kommunen att höja standarden på några hållplatser längs Rudsvägen.

I december 2019 hölls ett tidigt samrådsmöte och under juni 2021 hölls ytterligare ett samrådsmöte. Inkomna synpunkter har sammanställts med kommentarer. Under 2022 har länsstyrelsen beslutat att den samrådda vägsträckan inte anses ha betydande miljöpåverkan.

Grov tidplan finns nedan.

  • Ytterligare samråd hösten 2024
  • Granskning våren 2025
  • Fastställelse klar våren 2026
  • Byggstart 2027 – 2029

 

Upplysningar lämnas av projektledare Lars-Åke Tärnbro på tel. 054-51 55 59.

Sidan uppdaterad: 2024-02-20