För politiska partier

Hur valet ska genomföras regleras i vallagen (2005:837) och valnämnden är den lokala valmyndigheten som ansvarar för genomförandet av valet i Hammarö kommun. På den här sidan samlar vi lokal information inför valet som är viktig för politiska partier att ta del av.

Valsedlar

Frågor och svar för politiska partier

Vad gäller rörande valaffischering på Hammarö?

Kommunen har utfärdat tillstånd och riktlinjer för valaffischering på utvalda platser inom kommunens mark under perioden 5 maj - 16 juni. Om de angivna riktlinjerna inte följs kan affischerna komma att tas ner av kommunen, samtliga affischer ska tas ner av partierna den 16 juni. 

Det meddelade tillståndet gäller under förutsättning att erforderliga tillstånd har sökts hos polismyndigheten. För affischering på annan mark som är utanför detaljplanelagt område har Länsstyrelsen meddelat tillstånd.  

Till höger på sidan finns tillstånden från Länsstyrelsen samt kommunens tillstånd och riktlinjer med en bilagd karta som markerar de platser där affischering är tillåten.

Vad gäller rörande distribution av valsedlar till val- och förtidsröstningslokaler?

Valnämnden ansvarar för distribution av partivalsedlar för de partier som fått minst 1% i något av de två senaste valen till europaparlamentet. Valnämnden har beslutat att inte ansvara för distributionen av övriga valsedlar såsom namnvalsedlar för samtliga partier och partivalsedlar för övriga anmälda partier.

Det innebär att partierna ansvarar för att själva distribuera sådana valsedlar till val och röstningslokaler. Det är också partiets ansvar att kontrollera så att det finns nog med valsedlar samt att leverera fler vid behov. 

Vi ber att partiföreträdare som levererar valsedlar eller kontrollerar hur mycket valsedlar det finns kvar under pågående röstmottagning inte bär kläder eller annat med partisymboler eller andra politiska budskap på. Se nedan angående kampanjande i anslutning till val- och förtidsröstningslokaler.

När och var kan valsedlar lämnas till val- och röstningslokaler?

Information om när och var valsedlar kan lämnas till val- och röstningslokaler kommer publiceras närmre inpå valperioden. 

Vad gäller rörande utläggning av valsedlar i valsedelställen?

Enligt vallagen är det endast röstmottagarna som får göra själva utläggningen av valsedlar i valsedelställen. Partierna ansvarar endast för att distribuera valsedlarna till lokalerna, där ska valsedlarna lämnas till röstmottagarna som ansvarar för att valsedlarna läggs ut i enlighet med valnämndens beslut om valsedlarnas ordning i valsedelställen. 

Vad gäller rörande kampanjande i anslutning till val- och förtidsröstningslokaler?

Det får enligt vallagen inte förekomma propaganda eller annat som syftar till att påverka eller hindra väljarna i deras val i eller i anslutning till ett röstmottagningsställe. Detta inkluderar enligt valmyndighetens ställningstagande exempelvis att partiföreträdare delar ut valsedlar eller bär klädesplagg med politisk anknytning. Röstmottagarna i lokalen ansvarar för att avstyra eventuella överträdelser av denna regel och har befogenhet att tillfälligt avbryta röstmottagning om detta inte är möjligt. 

Valnämnden har fattat ett principiellt beslut om att propaganda inte får förekomma inom en radie av 10 meter från en byggnads huvudingång i vilken det pågår röstmottagning. Vad som anses påverka väljaren är dock en bedömning som måste göras i varje enskild situation, valnämndens beslut är således endast vägledande. Vi ber därför partiföreträdare att beakta detta vid planering av aktiviteter i närheten av val- och förtidsröstningslokaler samt vid besök i lokaler under pågående röstmottagning (t ex för att kontrollera att det finns valsedlar). 

Sidan uppdaterad: 2024-03-14