Lokala föreskrifter

Kommunfullmäktige i Hammarö kommun har antagit lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Ordförandeklubba på bord
 På Hammarö innebär föreskrifterna bland annat att:
  • Tillstånd krävs för att anlägga bergvärme, ytjordvärme och sjövärme (gäller inom hela kommunen).
  • Tillstånd krävs för att anordna en avloppsanläggning för BDT (bad-, disk-, och tvättvatten) inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser.
  • Tillstånd krävs för att hålla orm inom område med detaljplan.
  • Anmälan krävs för att inrätta annat slag av toalett än vattentoalett, exempelvis förbränningstoalett, torrdass osv.
  • Tomgångskörning är tillåten i högst 1 minut. Begränsningen gäller i hela kommunen.

Vad är lokala föreskrifter?

Lokala föreskrifter är anpassade för den enskilda kommunen och kan därför skilja sig åt mellan olika kommuner.

Föreskrifterna får samma juridiska status som föreskrifter stiftade av andra myndigheter, som t.ex. Naturvårdsverket eller Folkhälsomyndigheten.

Möjligheten för kommunen att stifta lokala hälsoskyddsföreskrifter har funnits sedan hälsoskyddslagens tillkomst 1983.
Möjligheten inkluderades sedan i miljöbalken 1999, med förändringen att man även kan stifta lokala föreskrifter för skydd av miljön. 

De områden som får regleras på kommunnivå, finns specifikt angivna i lagstiftningen. Det innebär att kommunen inte själv kan hitta på olika saker att regelera i föreskrifterna.
Bestämmelserna finns i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Sidan uppdaterad: 2022-12-19