Nämnder

Kommunens nämnder har flera funktioner. Nämnderna utreder och lämnar förslag i ärenden som avgörs av kommunfullmäktige. Under de flesta av Hammarö kommuns nämnder finns en ansvarig förvaltning. Nämnderna styrs av politiken, medan förvaltningen utgörs av tjänstemän.

Politiskt tillsatt

En nämnd är vald av kommunfullmäktige. Nämnderna bereder ärenden och genomför kommunfullmäktiges beslut. Nämnderna beslutar själva i frågor som rör den egna förvaltningen eller frågor som enligt lagen ska handhas av nämnden.

Vilka nämnder finns?

Vilka nämnder som finns i en kommun avgörs till stor del av kommunfullmäktige. I kommunallagen anges vilka nämnder som måste finnas. Det måste finnas en kommunstyrelse, en valnämnd och en överförmyndarnämnd. I en speciallag finns också krav på att en kommun ska ha en krisledningsnämnd. Förutom de tre obligatoriska nämnderna har kommunerna stor frihet att själva välja hur nämnderna ska organiseras. Kommunerna får utifrån lokala behov och förutsättningar inrätta de nämnder som behövs för att fullgöra sina arbete enligt lagar och förordningar.   

Sidan uppdaterad: 2023-01-17