Anmälningspliktiga lokaler

Badhuset

Enligt miljöbalken ska man anmäla till miljö- och byggnadsnämnden om man tänker driva eller arrangera någon av följande verksamheter: 

  1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling, som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av användningen av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg.

  2. Bassängbad för allmänheten eller som på annat sätt används av många människor.

  3. Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, sameskola eller internationell skola.

En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts om inte tillsynsmyndigheten medgett något annat.

Anmälningsavgift

För handläggningen av anmälan, tas en handläggningsavgift ut.

Avgiften innefattar förvaltningens sammanlagda arbete med anmälan om ny eller ändrad verksamhet eller annan åtgärd.
Anmälningsavgiften debiteras normalt i samband med beslut/svar på inlämnad anmälan.

Årlig tillsynsavgift

Vid tillsyn av anmälningspliktiga verksamheter/anläggningar tas en fast årlig avgift ut. 
Beroende på vilken verksamhet du har, finns det en fastställd avgiftsnivå i kommunens taxa för tillsyn enligt miljöbalken.

Miljösanktionsavgift

Om man påbörjar en verksamhet utan att ha gjort en anmälan till miljö- och byggnadsnämnden, ska en miljösanktionsavgift betalas.

Avgiften tas ut även om överträdelsen inte skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.
Avgiften är 3 000 kronor och tillfaller staten.

För handläggningen av beslut om miljösanktionsavgift, tar miljö- och byggnadsnämnden ut ett fast handläggningsavgift motsvarande två timmars handläggningstid.

Sidan uppdaterad: 2023-01-05