Rökfria miljöer

Varför rökförbud?

En av anledningarna till rökförbud, är att passiv rökning är en hälsorisk.
Man har också velat öka tillgängligheten i samhället för allergiker, astmatiker och andra känsliga personer.

Ytterligare ett skäl till rökförbud, är att det är angeläget att ungdomar inte ska bli lockade att börja röka och därför ska exponeringen för rökning i offentliga miljöer vara så liten som möjligt.

Rökning är därför förbjuden på följande platser:

 • Barn- och ungdomsverksamhet
  Lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem.
 • Hälso- och sjukvård
  Lokaler som är avsedda för hälso- och sjukvård.
 • Bostäder och inrättningar med särskild service eller vård
  Lokaler som är avsedda för gemensamt bruk i bostäder och inrättningar med särskild service eller vård.
 • Kollektivtrafik
  På färdmedel i inrikes kollektivtrafik eller i lokaler och andra utrymmen som är avsedda att användas av den som reser med sådana färdmedel, till exempel busskurer och vänthallar.
  Områden i anslutning till färdmedel som finns utomhus, till exempel perronger, busshållplatser och taxizoner.
  Även andra utomhusområden som är avsedda för resenärer, exempelvis biljettområden och gångbanor i anslutning till spårområdet omfattas av förbudet.
 • Restauranger och andra serveringsställen
  I restauranger och på andra serveringsställen. Rökförbudet gäller även på tteserveringar utanför t.ex. restauranger och caféer
 • Allmän sammankomst och offentlig tillställning
  I andra lokaler än ovanstående som används när en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning som avses i 2 kap. 1-3 §§ ordningslagen (1993:1617) anordnas och i lokaler som är avsedda att användas av den som deltar i sammankomsten eller tillställningen.
 • Lokaler dit allmänheten har tillträde
  I andra lokaler än ovanstående om allmänheten har tillträde till lokalerna.
 • Hotell, sovkupéer och tillfällig bostad
 • Inom inhägnade platser utomhus som huvudsakligen är avsedda för idrottsutövning
  Rökförbudet gäller inte bara platser för själva idrottsutövandet utan även platser som används för andra ändamål, exempelvis försäljning, under förutsättning att dessa platser ligger inom det inhägnade området.
  Om idrottsanläggningen används för andra aktiviteter och arrangemang, till exempel konserter och mässor, omfattas den fortfarande av rökförbudet.
 • Lekplatser som allmänheten har tillträde till
 • Vid entréer till lokaler och andra utrymmen som omfattas av rökförbud enligt lagen om tobak och liknande produkter, till exempel entréer till restauranger, järnvägsstationer och lokaler för hälso- och sjukvård.

Ansvaret för rökförbudet ligger på den som har praktiska möjligheter att ta ansvaret.
Detta är vanligen ägaren eller den som på annan grund (exempelvis i egenskap av hyresgäst eller arrendator) disponerar över en lokal, ett annat utrymme eller ett område utomhus.
På en lekpark som allmänheten har tillträde till är det exempelvis vanligen kommunen som har ansvar för att se till att rökförbudet följs och när det gäller en uteservering är det den som driver serveringsverksamheten som är ansvarig.

Läs mer om rökfria miljöer på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Sidan uppdaterad: 2023-04-28