Annektering av kommunal mark

Kommunal mark ska vara tillgänglig och kunna nyttjas av alla. Med kommunal mark menar man allmän platsmark som offentlig plats och kvartersmark som förvaltas av kommunen. Sådan mark får inte stängas av för allmänheten eller tas i anspråk för annat ändamål utan tillstånd. Att ta någons annans mark i anspråk utan tillstånd kallas annektering och är inte tillåtet.

Vad får inte stå eller byggas på mark utanför tomtgräns

Alla får vistas inom kommunens mark, men får inte sätta upp så kallade ”privatiserande anordningar” eftersom de ger intryck av att marken är privatägd. Exempel på olovliga anläggningar kan vara: 

  • Uppställning av båtar, bilar, husvagnar eller mindre skjul som är placerade utanför den egna tomten.
  • Anlägga gräsmatta, plantera häckar, buskar eller träd.
  • Bygga odlingsbänkar, spaljéer, växthus eller andra byggnadsverk.
  • Anlägga parkering, uteplats, stigar, vägar, murar, staket.
  • Förvara virke, plattor, byggnadsmaterial med mera.
  • Köra med tunga maskiner eller fordon – det kan bli djupa hjulspår eller skador på träd och buskar.
  • Slänga skräp, kompostmaterial, stenar eller jordhögar.
  • Permanent ställa soptunnor, skyltar eller andra föremål.
  • Hugga ner träd, röja sly eller klippa växter.

Som fastighetsägare ansvarar man själv för att ta reda på var tomtgränsen går.

Vad säger plan- och bygglagen?

I enlighet med plan- och bygglagen kan skydd ges för allmän platsmark i detaljplan. Planlagd naturmark är allmän platsmark vilket innebär att den reserverats för allmänhetens behov av grönområden eller som buffert mellan bostäder och annan verksamhet. Allmän platsmark får inte stängas av för allmänheten och får bara tillfälligtvis upplåtas för enskild verksamhet. Den allmänna platsmarken är inte avsedd för bebyggelse. Allmän platsmark är enligt plan- och bygglagen gator, vägar, torg, parker och övriga områden som är allmänt tillgängliga och avsedda för gemensamma behov inom områden med detaljplan.

Om kommunen upptäcker att mark annekterats kontaktas fastighetsägaren för återställande av marken. Om fastighetsägaren motsätter sig detta kan rättsliga åtgärder vidtas.

Enligt brottsbalken 8 kapitlet får inga olovliga åtgärder vidtas på annans mark. Förbudet omfattar även offentligt ägd mark. Att placera ut en anläggning så som ett vedupplag, kompost eller båt på kommunens mark är med andra ord inte tillåtet. Privatisering av annans mark är att betrakta som egenmäktigt förfarande.

Har du frågor?

Har du några frågor rörande annektering av kommunal mark kan du kontakta vår mark- och plan enhet som behandlar dessa frågor. De nås via kontaktcenter på mejl: kommun@hammaro.se eller telefon: 054-51 50 00.

Sidan uppdaterad: 2023-05-26