Flexibel parkeringsnorm

Kommunfullmäktige har 2020-04-27 antagit Flexibel parkeringsnorm för Hammarö kommun.

En flexibel parkeringsnorm syftar till att fungera som ett vägledande verktyg vid planarbeten och bygglovshandläggningar. Läs mer om Flexibel parkeringsnorm för Hammarö kommun med bilaga (PDF).

Vid framtagandet av parkeringsnormen har kommunen delats in i olika zoner, zon 1, 2 och 3. Dessa är indelande utifrån olika förutsättningar vad gäller exempelvis kollektivtrafik, cykelstråk, dagligvaruhandel och skolor, vilket påverkar resvanor och fordonsinnehav. Parkeringsbehovet varierar
därmed beroende på vilken del av Hammarö man är bosatt i. Zon 1 omfattar Skoghalls centrum och Nolgårds handelsområde. Zon 2 utgörs av större delen av Hammarö tätort och består mestadels av småhus i form av villor och radhus. Den tredje zonen omfattar övriga delar av Hammarö kommun där större del av bebyggelsen utgörs av friliggande villor i glesbygdsmiljö.

Parkeringsnormen anger parkeringstal per 1000 m2 BTA (bruttototalarea). Att parkeringsnormen är flexibel innebär att fastighetsägaren/ byggherren kan minska sina kostnader för bilparkering genom att satsa på hållbara transportlösningar. Genom att ta fram en mobilitetsplan, vilket är ett avtal mellan byggherre och kommunen, erbjuder kommunen reduktion av bilparkeringstalen utifrån de mobilitetsåtgärder som fastighetsägaren/byggherren väljer att genomföra. Parkeringstalet kan maximalt reduceras med 25%. Kommunstyrelsen ska godkänna byggherrens mobilitetsplan och fastställa hur stor reducering av parkeringstalet som medges. Byggherren/ fastighetsägaren åläggs följa upp mobilitetsåtgärderna
tre år efter exploatering.

 

 
Sidan uppdaterad: 2020-08-07