Byggnation enligt Attefall

Du får göra vissa om- och tillbyggnader utan att söka bygglov, enligt de så kallade Attefallsreglerna. Innan du börjar bygga måste du däremot ha gjort en anmälan till kommunen och fått ett startbesked.

Följande åtgärder omfattas av de så kallade Attefallsreglerna och kräver anmälan, men inte bygglov:

 • Bygga ett så kallat Attefallshus på max 30 kvadratmeter.
  Byggnaden kan användas för permanentboende, får ha max 4 meters nockhöjd och får inte stå närmare fastighetgräns än 4,5 meter utan grannes medgivande.
  Du kan också fördela ytan och bygga flera Attefallshus.
 • Göra en tillbyggnad på max 15 kvadratmeter.
  Den bygglovbefriade tillbyggnaden får bara göras en gång. Det är med andra ord inte möjligt att först göra en tillbyggnad, och därefter ytterligare en tillbyggnad. Detta gäller även om den första tillbyggnaden är mindre än 15 kvadratmeter. Tillbyggnaden får inte stå närmare fastighetgräns än 4,5 meter utan grannes medgivande.
 • Göra en påbyggnad med max två takkupor.
  Detta gäller inte om du redan har två takkupor. Om du har en takkupa sedan tidigare får du bygga en till. Takkuporna får uppta högst halva takfallets längd och byggnationen får inte innebära ett ingrepp i den bärande konstruktionen.
 • Inreda ytterligare en bostad i ditt enbostadshus.
  För att det ska vara bygglovsfritt, får du inte göra några yttre ändringar på byggnaden.


Byggnation enligt Attefallsreglerna får göras på prickmark.

Bygglovsbefrielsen för friggebodar finns kvar. Det innebär att du får bygga både en friggebod på 15 kvadratmeter och en ny större byggnad på 30 kvadratmeter.

Samtliga Attefallsåtgärder kräver att du måste göra en anmälan till miljö- och byggnadsnämnden och få ett startbesked, innan du börjar bygga.

Strandskydd

Bor du inom strandskyddat område, så tänk på att du fortfarande måste söka strandskyddsdispens för nya byggnader inom strandskyddat område.  

Sidan uppdaterad: 2022-07-11