Detaljplan för Högåsen, Västra Tye

Rubricerad detaljplan antogs av kommunfullmäktige 2023-06-19. Detaljplanen har under 2022 varit föremål för en andra granskning.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etablering av ca 16 nya bostäder. Det aktuella planförslaget innebär att upp till 16 nya bostäder kan skapas i form av villor. Planen är förenlig med gällande översiktsplan och handläggs med ett standardplanförfarande enligt PBL 2010:900.

Detaljplanen blev överklagad och kommunens beslutet att anta detaljplanen upphävdes av Mark- och miljödomstolen 2022-02-21 på grund utav att kommunen inte tillräckligt redogjort på planens påverkan på mindre hackspett. Inför ett andra antagande av detaljplanen har en utökad undersökning/inverntering gjorts rörande fåglarna. Utredningen kom fram till att fåglarna har ett tillräckligt stort område som utgör lämplig livsmiljö om aktuellt planområdet tas i anspråk för bostadsändamål. 

Kommunen kompletterade handlingarna och ställde ut detaljplanen för en andra granskning. Granskningstiden var mellan den 2022-05-07 till 2022-08-29.

Inkomna synpunkter finns sammanställda i en samrådsredogörelse, i granskningsutlåtande 1 samt granskningsutlåtande 2 efter att detaljplanen varit utställd för en andra granskning.

Status

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 2023-06-19, beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla 2023-06-26. Detaljplanen överklagades och handlingarna har överlämnats som ett ärende till mark- och miljödomstolen.

 

Upplysningar lämnas av planarkitekt Hanna Pjevic på tel. 054-51 54 57.

Kommunstyrelsen
Hammarö kommun

Sidan uppdaterad: 2023-11-09