Sök på hammaro.se

136 träffarh inom hela webbplatsen

 • Detaljplan för xx

  Planering

  Senast uppdaterad 2019-02-26

 • PM/Rapport

  Hammarö Kommun Trafikutredning Anneberg, Hammarö kommun 180910 Datum ... (H). - Följande behov av parkeringsplatser vid skolan har räknats - fram: - Platser första etapp (300 barn) Platser vid möjlig utbyggnad (450 barn) Cykelparkering - 0,5 cpl/barn ...

  Senast uppdaterad 2018-10-03

 • Trafikutredning-anneberg 1

  10250854 · PM Trafik Anneberg, Hammarö kommun - 1 2017-06-02 HAMMARÖ ... h) med upp till 5 km/h på norra delen av - Annebergsvägen. Kapaciteten har analyserats i befintlig korsning Lövnäsleden/ Annebergs- vägen. Det har antagits att trafiken under ...

  Senast uppdaterad 2018-03-24

 • Mall för folder A5

  Grafisk produktion

  Senast uppdaterad 2018-07-06

 • Planförslag FÖP RUD laga kraft

  Fördjupning av översiktsplanen för Rud Hammarö kommun, Värmlands län Antagandehandling ... h (RH 2000) Bebyggelsen ska samlas i grupper eller lokaliseras till befintliga bybildningar eller - bostadsgrupper. Bebyggelsen ska anpassas till landskapsbilden ...

  Senast uppdaterad 2018-03-24

 • Aplanbeskrivning

  DETALJPLAN FÖR DEL AV MÖRMON 5:33 OCH 17:1 M ... h som skyltad hastighet. Vid korsningen med Vattenverksvägen finns ett förhöjt övergångsställe där hastigheten är reducerad. kollektivtrafik Busshållsplatser för transporter inom Hammarö samt ...

  Senast uppdaterad 2016-08-26

 • Netto-lk-planb-0301

  Netto-butik (foto från Netto) Detaljplan för del av MÖRMON ... [H] - Planen medger markanvändning för handelsändamål, och är avsett att - bebyggas med en Netto-butik. Byggrätten tillåter en total byggnadsarea på 1 - 100 m 2 . Högsta tillåtna ...

  Senast uppdaterad 2016-08-16

 • PB laga kraft Mörmon 5 66 2015-10-19

  DNR 2013/126 - Detaljplan för MÖRMON 5:66 OCH DEL AV MÖRMON - 5:33, RÖDGRINDSVÄGEN ... (H) finns alléträd som - skyddas av biotopskyddsbestämmelser och dispensplikt. - Den västra delen av planområdet kommer få en minskad grönyta i och med ...

  Senast uppdaterad 2015-10-21

 • Plats och tid

  HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Servicenämnden ... h på - Djupsundsvägen, Mörmoplan och Karlstadsvägen vid fd Hammarö - Utbildnings Center. Beslutsunderlag - Tjänsteskrivelse daterad den 4 maj 2016. - Yttrande från ...

  Senast uppdaterad 2016-06-29

 • Sammantädesprotokoll

  HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige 2016-05-16 ... H. Gustavsson, redovisningschef HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Kommunfullmäktige 2016-05-16 4 Justerandes sign Utdragsbestyrkande ...

  Senast uppdaterad 2016-06-01