Detaljplan för Gunnarskärsgården

Detaljplan för Gunnarskärsgården antogs av kommunfullmäktige 2023-08-28 och tillkännagavs på kommunens anslagstavla 2023-09-01. Detaljplanen fanns ute på granskning mellan 2023-04-17 till 2023-05-08 och var utställt för samråd 2019-11-25 till 2019-12-16.

Planens syfte är att göra det möjligt att bygga om äldreboendet Gunnarskärsgården till bostäder. Det finns även en önskan om att behålla möjligheten till olika typer av vårdboenden inför framtiden. Detta åstadkoms genom att ändra områdets markanvändning från allmänt ändamål (A) till bostäder (B), vård (D) och kontor (K).

Den planerade ombyggnaden innebär att delar av den nuvarande bebyggelsen behålls medan andra delar kan ersättas med nya byggnader. Planen är förenlig med gällande översiktsplan och upprättas med ett standardplanförfarande enligt PBL 2010:900.

Status

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 2023-08-28 och tillkännagavs på kommunens anslagstavla 2023-09-01. Detaljplanen överklagades och handlingarna har överlämnats som ett ärende till mark- och miljödomstolen.

 

Upplysningar lämnas av planhandläggare Sandra Bood på tel. 054-51 54 28.

Kommunstyrelsen
Hammarö kommun

Sidan uppdaterad: 2023-11-09