Detaljplan för Småbåtshamn Rud

Detaljplan för Småbåtshamn Rud, samrådshandling 2021-01-18, fanns utställt för samråd 2021-02-15 till 2021-03-08.

Planens syfte är att möjliggöra för en småbåtshamn för ca 80 båtar med allmänna bryggor, förrådsbodar, servicebyggnad samt tillhörande parkeringsyta. Området ska utformas så att allmänhetens tillgång till strandområdet säkerställs. Planförslaget bedöms vara förenligt med kommunens översiktsplan från 2018. Planen kommer att handläggas med ett utökat förfarande enligt PBL 2010:900, kapitel 5, då planen kan antas innebära betydande miljöpåverkan.

Status

Detaljplanen har varit ute på samråd och är i skedet inför granskning. Planarbetet är vilande tillvidare. 

Upplysningar lämnas av planhandläggare Sandra Bood på tel. 054-51 54 28.

Kommunstyrelsen
Hammarö kommun

Sidan uppdaterad: 2022-03-23