Detaljplan för Lunnaparken och Skoghallsådrans småbåtshamn

Detaljplanen fanns utställt för samråd mellan 2023-12-11 till och med 2024-02-02. Detaljplanen redigeras nu för att sedan ställas ut för granskning.

Detaljplanens syfte är att utöka möjligheten för etablering för turiständamål i Lunnaparken genom en byggrätt för café eller mindre restaurang och mark som arrenderas ut för friluftsändamål.

Detaljplanen syftar även till att utöka möjligheten för fler bryggor för småbåtar i Skoghallsådrans båthamn och möjliggöra byggrätt för ett nytt båtskjul till Sjöräddningen inom arrendeområde för småbåtshamnen

Detaljplanen anses inte strida på gällande översiktsplan och behandlas med standardförfarande enligt PBL 2010:900, kapitel 5.

Status

Nu sammanställs alla yttranden som inkom under samrådet och planhandlingar redigeras för att sedan ställas ut på granskning. 

Digital planbeskrivning

Från och med 1 januari 2022 så ändrades Plan- och bygglagen och ställde krav på att alla planbeskrivningar skulle vara digitala.
Digital planbeskrivning finner du här när planen finns utsällt för granskning. 

Upplyssningar lämnas av planhandläggare Sandra Bood på tel. 054-51 54 28.

Kommunstryelsen

Hammarö kommun

Sidan uppdaterad: 2024-03-26