Detaljplan för Östra Jonsbol

Detaljplanen finns nu utställt för samråd till 31 maj 2024.

Drönarfoto- planområde östra Jonsbol.png

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder av blandad bebyggelse i friliggande villatomter i olika storlekar, par-rad och kedjehus samt lägenheter. Detaljplanen kommer även möjliggöra för planberedskap för att underlätta för kommunal verksamheter som exempelvis gruppboenden eller kontor samt förskola som har upptagningsområde för Nolgård.

Syftet är även att förbättra infrastrukturen för biltrafiken på Lövnäsleden men också koppla samman gång- och cykelvägen för Jonsbol, Nolgård och Lövnäs.

Området Jonsbol är utpekat i kommunens översiktsplan som utvecklingsområde för bland annat bostäder och verksamheter. Men i och med detaljplanens närhet till Natura 2000-område och att åtgärder på Lövnäsleden så kommer planen att handläggas med ett utökat förfarande med granskning enligt PBL 2010:900, kapitel 5.

Status

Detaljplan för Östra Jonsbol, samrådshandling 2024-02-21, finns utställt för samråd 2024-03-25 till 2024-05-31.

Samrådsmöte 15 april

Välkommna på samrådsmöte i Sessionssalen (kommunhuset) den 15 april klockan 17.00 - 19.00
Om du önskar komma är du välkommen att anmäla dig till planhandläggare Sandra Bood på mejladressen sandra.bood@hammaro.se   

Digital planbeskrivning

Från och med 1 januari 2022 så ändrades Plan- och bygglagen och ställde krav på att alla planbeskrivningar skulle vara digitala.
Digital planbeskrivning finner du här

Vart går det att läsa om detaljaplanen? 

Under samrådstiden finns planförslaget med bilagor tillgängligt i följande lokaler:
• Kommunhuset i Skoghall, Kontaktcenter
• Biblioteket i Skoghall
• Hammarö kommuns hemsida: www.hammaro.se/pagaende-planer

Den som har synpunkter på förslaget kan under granskningstiden framföra dessa skriftligen till Kommunstyrelsen, Hammarö kommun, Box 26, 663 21 Skoghall eller till kommunstyrelsen@hammaro.se.

Den som inte skriftligen framfört synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.


Upplyssningar lämnas av planhandläggare Sandra Bood på tel. 054-51 54 28.

Kommunstryelsen

Hammarö kommun

Sidan uppdaterad: 2024-03-26