Detaljplan för Skansviken Västra

Detaljplan för Skansviken Västra, samrådshandling 2018-03-27, har utställts för samråd 2018-04-25 till 2018-05-15. Detaljplaneprocessen avvaktar en pågående vägplan för Rudsvägen som är huvudförbindelse mellan planområdet och övriga delar av ön.

Planområdet ligger vid korsning Rud/Skansviken på östra Hammarö cirka sju kilometer från centrala Skoghall. Området är utpekat för detaljplanläggning i den fördjupade översiktsplanen för Rud. Syftet med planläggningen är möjliggöra uppförandet av nio enbostadshus.

Planen är utpekad i kommunens översiktsplan och planen upprättas med standardplanförfarande enligt PBL 2010:900.

Status

Detaljplanen har varit ute på samråd och är i skedet inför granskning. Planarbetet är vilande tillvidare. 

Upplysningar lämnas av planhandläggare Sandra Bood på tel. 054-51 54 28.

Kommunstyrelsen
Hammarö kommun

 

Sidan uppdaterad: 2022-04-25