Detaljplan för Sundholmen Västra

Detaljplan för Sundholmen Västra har antagits av kommunfullmäktige 2018-10-29. Kommunens antagandebeslut upphävts sedan av länsstyrelsen genom ett dom från regeringsrätten. Planförslaget har bearbetats och haft en ny granskning 2021-02-15 till 2021-03-01.

Planens syfte är att möjliggöra att marken kan användas för bostadsändamål omfattande sju tomter för enbostadshus. Planen är förenlig med gällande översiktsplan och upprättas med ett standardplanförfarande enligt PBL 2010:900.

Planen har under 2017–2019 varit föremål för samråd och första granskning. Inkomna synpunkter finns sammanställda i en samrådsredogörelse och två granskningsutlåtanden. Samrådsredogörelsen fanns tillgänglig vid granskningsskedet. 

Status

Detaljplanen är överklagad och översänd till mark- och miljödomstolen för handläggning av deras domslut.

Upplysningar lämnas av planarkitekt Hanna Pjevic på tel. 054-51 54 57.

Kommunstyrelsen
Hammarö kommun

Sidan uppdaterad: 2024-02-21