Detaljplan för Hägensberg

Detaljplanen ställs ut för samråd under hösten 2023.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse. Detaljplanen ska möjliggöra för ca 33 friliggande enbostadshus.

Aktuellt planområde är utpekat som ett utvecklingsområde i Översiktsplan 2018 . Området har givits en hög prioritet för planläggning och exploatering i kommunens genomförandeplan. 

Status

Detaljplanen är i processen inför samråd.

Den som inte skriftligen framfört synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. 

Upplysningar lämnas av planarkitekt Hanna Pjevic på tel. 054-51 54 57.

Kommunstryelsen

Hammarö kommun

Sidan uppdaterad: 2024-02-06