Detaljplan för Bråten

Detaljplanen ställs ut för samråd under hösten 2023.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse och grundskola. 

Aktuellt planområde är utpekat som ett utvecklingsområde i Översiktsplan 2018 . Området har givits en hög prioritet för planläggning och exploatering i kommunens genomförandeplan. 

Status

Detaljplanen är i processen inför samråd.

Upplysningar lämnas av planarkitekt Hanna Pjevic på tel. 054-51 54 57.

Kommunstryelsen

Hammarö kommun

Sidan uppdaterad: 2023-07-04