Enskilda vägar

En enskild väg är en väg som inte är allmän eller kommunal. Väghållaren är den som är ansvarig för den enskilda vägen och utgörs i de flesta fall av en vägsamfällighet, men kan också vara en eller ett fåtal markägare.

Om kommunen äger marken där den enskilda vägen ligger är kommunen inte nödvändigtvis väghållare. Om vägen inte är av kommunalt allmänintresse är kommunen endast markägare. Vägunderhåll måste då skötas av de som har nytta av vägen.

Väghållaren av en enskild väg har rätt att besluta om restriktioner för trafik med motorfordon. Det kan till exempel röra sig om begränsningar i bruttovikt under källossning eller förbud mot motorfordon utan tillstånd. Väghållaren kan däremot inte besluta om förbud mot trafik för gående eller cyklister och inte heller om hastighet på vägen.

Hammarö kommun beslutade 2009 att ansvara för drift och underhåll av fyra utpekade enskilda vägar där kommunen inte är väghållare. Dessa är vägarna till Fiskvik, Räggårdsviken, Skage fyr och Hult då de alla har ett kommunalt allmänintresse. Utöver dessa sköter Hammarö kommun endast drift och underhåll på de vägar där kommunen är väghållare.

Vägbidrag

Väghållaren har möjlighet att ansöka om ett kommunalt bidrag med 2,50 kr/m väg. Ett fåtal av de enskilda vägarna är också berättigade till statsbidrag och då handlar det i första hand om längre vägar med fastboende. Kriterier för att ansöka om statsbidrag finns på Trafikverkets hemsida.

För att kunna få bidrag från kommunen gäller följande:

  • Det måste finnas en aktiv samfällighetsförening som hanterar vägunderhållet. Vägsamfälligheten ska redovisa en styrelse, alternativt ska representant för vägsamfälligheten styrka att denne agerar på vägsamfällighetens uppdrag. Kontaktuppgifter till styrelsen/representant ska redovisas.
  • Vägen måste vara tillgänglig för allmänheten. Man får alltså inte stänga av den med till exempel vägmärken eller en bom.
  • Samfälligheten måste ansöka om bidrag hos kommunen varje år. Ansökan skickas in under det kalenderår som man söker bidrag för.

I ansökan vill kommunen varje år ha följande information:

  • Namn på vägsamfälligheten.
  • Namn och adress till kontaktperson.
  • Aktuell väglängd som bidrag söks för.
  • Bankgiro eller plusgiro för inbetalning. Vi ser helst att det finns ett bank- eller plusgiro, men bankkonto kan fungera för mindre föreningar. Styrelsen måste då intygat att detta är okej.
  • Protokoll eller annat dokument som bekräftar att kontaktpersonen har befogenhet att agera på samfällighetens vägnar. Detta behöver bara skickas in när kontaktpersoner byts.

Kontaktcenter tar emot din ansökan om kommunalt vägbidrag.

Sidan uppdaterad: 2023-04-03