Frågor och svar matavfall

Här nedan kan du får svar på de vanligaste frågorna som rör utsortering av matavfall och sopkärl.

Frågor och svar Matavfall och kärl

När får jag det nya bruna kärlet för matavfall?

Utställning av de bruna kärlen för matavfall sker områdesvis i kommunen och påbörjas preliminärt under februari/mars. Samtidigt som du får ditt bruna kärl, påbörjas hämtningen av matavfallet, och det nya abonnemanget börjar gälla.

 Måste alla få ett kärl till?

Alla som ansluter sig till matavfallsutsorteringen kommer att få ett till kärl som ställs upp på samma plats som det man har för restavfall. Har man däremot en, av miljö- och byggnadsnämnden, godkänd kompost för att kompostera matavfall är den likställig med att invånaren sorterar ut matavfall. Det kommer även att finnas abonnemang för osorterat avfall där invånaren inte behöver få ett till kärl.

Varför ska jag sortera? Avfallet blandas ju ändå

Nej, innehållet i matavfallskärlet blandas inte med innehållet i restavfallskärlet. Restavfallet och matavfallet töms i samma sopbil, men sopbilen har två fack som kärlen kan tömmas i. De tömmer matavfall i ett fack och restavfall i ett annat. Sedan kommer restavfallet köras till förbränning medan matavfallet omlastas för vidare transport till en rötningsanläggning.

Vad gör jag åt eventuell lukt?

Matavfall kan lukta om det förvaras för länge och för varmt. Ju mer fukt i matavfallet desto mer lukt kan man få. Matavfallspåsen som ska användas är av papper just för att matavfallet ska kunna torka upp lite under förvaringen i köket. Matavfall är ju ingen ny fraktion. Kom ihåg att du har matavfall i soporna även om du inte sorterar ut matavfallet. Det kärl som kommunen kommer att erbjuda kommer att bli ett ventilerat kärl med biohylla, vilket innebär att luft strömmar genom kärlet kontinuerligt. En biohylla är en hylla inuti kärlet där man kan ställa matavfallspåsen tills den torkat eller matavfallet frusit innan påsen läggs ner i botten av kärlet.

Min taxa har blivit dyrare fast jag inte fått mitt matavfallskärl ännu?

Från och med årsskiftet höjs grundavgiften med 345 kronor per år. Grundavgiften finansierar inte matavfallsutsorteringen utan är till för att finansiera drift och underhåll av kommunens återvinningscentral samt administration, fakturering, kundservice, information, planerings- och utvecklingsarbete.

Vilken taxa gäller för mig?

Från och med årsskiftet och fram till dess att matavfallskärlen har ställts ut i ditt område kommer en övergångstaxa att användas.

Jag har idag säck som min huvudavfallsbehållare men kan inte hitta taxan för det, varför inte?

Säck är inte längre giltig som huvudavfallsbehållare, du som tidigare haft säck kommer, om du inte gör ett aktivt val, att få den utbytt mot ett 190-literskärl.

Jag har draghjälp, kommer det att finnas kvar?

Nej, alla abonnemang med draghjälp tas bort vid årsskiftet men du kan, om särskilda skäl föreligger, anmäla om draghjälp inom fastighetsgräns. För att få draghjälp igen krävs läkarintyg om att du inte klarar av att dra ut dit kärl.

Kan jag byta storlek på matavfallskärlet?

Nej, för matavfall används endast 140-literskärl. Större kärl blir för tunga att hantera.

Var ska jag ställa mina kärl på hämtningsdagen?

Kärlen ska stå väl synligt, vid fastighetsgränsen och med handtaget inåt så att sidotömmande sopbil kan tömma det. Det ska också vara mellanrum mellan de båda kärlen. Var kärlen står de dagar det inte är tömning bestämmer du själv.

Kan jag dela kärl med min granne?

Ja, det är tillåtet för en eller flera angränsande fastigheter att dela avfallskärl. Detta förutsätter att kärlstorleken för restavfall inte överstiger 190 liter. Om du dela ditt kärl med en granne anmäler du det till Hammarö Energi AB.

Måste jag fortsatt ansöka till miljö- och bygg om förlängt hämtningsintervall?

Nej. Du behöver bara anmäla till Hammarö Energi AB om att du vill ha 4-veckorshämtning. Ett sådant byte är kostnadsfritt.

Är det inte risk att det uppstår dålig lukt om matavfallet bara töms var fjärde vecka?

Matavfallskärlet töms, oavsett hämtningsintervall för restavfall, varannan vecka året om.

Vem är ansvarig för kärlet?

Hammarö Energi AB äger alla kärl, men det är du som fastighetsägare som ansvarar för att det hålls rent.

Vad händer om jag sorterar fel?

Om det blir felsorterat avfall i matavfallet finns det risk för att exempelvis mikroplaster kan spridas och att den biologiska behandlingen försvåras. Vid felsortering har Hammarö Energi AB rätt att ändra till ett osorterat abonnemang om fastighetsägaren, efter att denne underrättats om att detta kommer ske, om inte bättring sker omedelbart.

Är det tillåtet att ha en högre avgift för de som inte sorterar ut matavfall?

Ja. I 27 kapitlet 5 § Miljöbalken, framgår att Avgiften får tas ut på ett sådant sätt att återanvändning, återvinning eller annan miljöanpassad avfallshantering främjas.

 


Hittar du inget svar på din fråga kan du mejla frågan till:
va-renhallning@hammaro.se

Sidan uppdaterad: 2023-01-18