Utveckling och kvalitet

I vår läroplan (lgr 11) anges att: ”En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt viljan till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.” 

I vår verksamhet på Bärstadsskolan pågår hela tiden ett utvecklingsarbete. Att flera pedagoger med kompletterande kompetenser och behörigheter finns med tillsammans under skoldagen runt våra elever är en garant för att skapa en god lärandemiljö i och utanför klassrummen för att varje elev ska utvecklas optimalt.

Vi genomför under läsåret ett flertal kunskapsuppföljningar, men också andra sorters utvärderingar i form av exempelvis föräldra- och elevenkäter gällande både trivsel och upplevelsen av kvalitet i våra verksamheter.

Sidan uppdaterad: 2022-11-02