Likabehandling

Det sker ett kontinuerligt värdegrundsarbete i Bärstadsskolans alla verksamheter – förskoleklasser, skolan samt fritidshemmen – för att alla elever ska känna trygghet och trivsel.

Ingen får utsättas för någon form av kränkande behandling eller diskriminering.
Vi arbetar för att skapa goda relationer mellan alla barn och vuxna på skolan och vårt mål är att skolan ska vara fri från kränkningar och mobbing.

Skolan har utarbetat en likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Skolan genomför under läsåret flera gemensamma aktiviteter som syftar till att vi ska lära känna varandra över klassgränserna.

Det finns ett uttalat ansvar hos skolans personal vad gäller likabehandling och värdegrundsarbete i den dagliga verksamheten och vi arbetar med detta dagligen.

Skolans professionella pedagoger är den största garanten för att skapa en trygg skola.

Sidan uppdaterad: 2020-09-29