Utveckling och kvalitet

I skolans läroplan står att ”vi ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt viljan till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Eleverna ska ges det stöd och den hjälp de behöver för att nå läroplanens mål".

Hos oss läggs stor vikt vid att skapa en trygg och bra inlärningsmiljö där elevens delaktighet är en viktig del i utvecklingen.

Skolan strävar efter:
God måluppfyllelse – All verksamhet i skola, förskoleklass och fritidshem ska ge varje elev förutsättningar för att utvecklas optimalt.
Kreativitet – Vi arbetar för att stimulera elevernas initiativkraft och tillvarata deras idéer och förmågor. Alla verksamheter inom skolan ska erbjuda eleverna varierade arbetsformer och arbetssätt.
Trygghet och trivsel – Vi lägger stor vikt vid ett ständigt pågående värdegrundsarbete så att våra elever ska känna trygghet, trivsel och ha en god självtillit.

I skola, förskoleklass och fritidshem arbetar vi systematiskt med att följa upp, utvärdera och analysera undervisningen, elevernas resultat och övrig utveckling tillsammans med både elever och vårdnadshavare. Behöriga lärare och regelbunden kompetensutveckling är viktiga faktorer för att uppnå och vidmakthålla verksamheternas goda kvalitet.

Sidan uppdaterad: 2023-09-07 0 kommentarer

Kommentarer

Skriv en kommentar