Stöd och stimulans

Vi vill och arbetar för att våra elever ska uppnå goda resultat och alla som arbetar på vår skola är engagerade när det gäller utveckling och lärande. Eleverna får stöd och hjälp i sin utveckling, både i sin sociala utveckling och i sin kunskapsutveckling, samt får möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Stödet ges både i klassen, i mindre grupp eller enskilt.

Lärarna undervisar i de ämnen de har behörighet i och det ger dem möjlighet att utveckla ämnet och därmed stimulera och engagera sina elever. På skolan finns en förstelärare som, tillsammans med en lärare i svenska och rektor, ansvarar för Språklyftet. En av handledarna i matematiklyftet arbetar på vår skola.

I elevernas individuella utvecklingsplaner skrivs elevernas mål in, vilka kommuniceras kontinuerligt i samtal mellan lärare och elev samt under utvecklingssamtalet då även föräldrarna deltar.

Förutom välutbildade och kunniga lärare har vi en specialpedagog och två speciallärare på skolan. Vi har även ett elevhälsoteam som består av rektor, rektors ersättare (rektorsresurs), specialpedagog, kurator och skolsköterska. Elevhälsoteamet arbetar tillsammans med lärarna kring elevernas hela skolsituation. Till vår hjälp har vi även skolpsykolog, matematikspecialpedagog och språkutvecklare.

Sidan uppdaterad: 2020-05-05