Stöd och stimulans

Våra barn upplever trygghet och glädje på förskolan. Verksamheten drivs av välutbildade och engagerade pedagoger. Vårdnadshavarna beskriver att de tryggt kan lämna sina barn hos oss och de känner sig respekterade i kontakten med förskolan. Vi är en förskola som utvecklas utifrån barnen och vårdnadshavarnas behov relaterat till det pedagogiska uppdraget.

När det behövs tar vi hjälp av vår specialpedagog som handleder personal och stöttar barn och vårdnadshavare vid behov. Barn med annat modersmål än svenska bereds modersmålsstöd i verksamheten på förskolan. Vi arbetar aktivt med sagor parallellt med hemmet och skapar ordlistor, med viktiga ord i nära samverkan med föräldrarna.

Arbetssätt, material och miljö anpassas till barnets behov och utgår från läroplanens barnsyn och kunskapssyn. Vi ser varje barns språk och kulturella bakgrund som en tillgång i barngruppen och hela familjen är en resurs i arbetet för att skapa goda kulturmöten kring ex. traditioner, mat och lekar.

Sidan uppdaterad: 2021-01-20